Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ledningsarbete i Näsum.

Samverkan för en tryggare VA-försörjning

Cirkulation 6/16

Olofström förses från och med i år med dricksvatten från Bromölla. Arbetet föregicks av en ovanligt intensiv debatt lokalt och vid genomförandet utsattes projektet till och med för sabotage.

Text/Jan Andersson

Våren 2014 startades Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT), ett gem­en­samägt bolag för drift, underhåll, för­nyelse samt strategisk planering av VA-försörjningen i kommunerna Bro­mölla, Olofström, Osby samt Östra Göinge. Driftbolagets för­sta stora interkommunala projekt, en dricksvattenledning mellan Bromölla och Olofström, färdigställs inom kort.

– Allt började med att vi i Bromölla hade att lösa dricksvattenförsörjningen i Näsum, ett mindre samhälle beläget drygt en mil norrut från kommunens centralort. De grundvattenbrunnar vi hade där började svikta både när det gäller kapacitet och kvalitet, berättar Anders Johnsson, avdelningschef, projektering & utredning, SBVT AB.   

Ett alternativ till stora investeringar i Näsum var dricksvattenförsörjning från Bromölla vattenverk, som hämtar råvatten av ypperlig kvalitet från traktens välförsedda grundvattenmagasin. Med en sådan lösning skulle flera mindre vattenverk kunna avvecklas. En ytterligare fördel var att vid anläggning av en dricksvattenledning skulle även samförläggning av spillvattenledning kunna ske. Därmed skulle avloppen från Näsum, och framtida VA-utbyggnadsområden längs med sträckan, kunna pumpas till avloppsreningsverket i Bromölla.

Under utredningsarbetet väcktes också tanken på eventuell dricksvattensamverkan med grannkommunen Olofström. Förutsättningarna för utökad produktion vid vattenverket i Bromölla bedömdes som mycket goda. Näsum ligger dessutom bara drygt en mil söder om Olofström, vilken då hade råvatten från sjön Halen som huvudsaklig källa för dricksvattenförsörjningen till centralorten med omnejd.

Förslaget om gemensam dricksvattenledning mellan Bromölla och Olofström förankrades så småningom hos de båda bolagens tjänstemän och styrelser och i början av november 2012 undertecknades ett färdigt avtalsförslag mellan VA-huvudmännen Olofströms Kraft AB och Bromölla Energi & Vatten AB. En förutsättning för dess giltighet var dock godkännande från kommunfullmäktige i Bromölla och i Olofström, vilket från den senare visade sig vara lättare sagt än gjort. Oppositionen mot förslaget blev omfattande och högljudd. Men efter flera turer kunde fullmäktiges politiska majoritet i Olofström i april 2013, godkänna »dricksvattenavtalet«. Den totala projektkostnaden uppgår till cirka 100 miljoner kronor. Fördelningen av kapitalkostnaden grundas på hur stora de dimensionerade flödena är för vardera kommunen, medan fördelning av driftskostnader baseras på respektive kommuns faktiska vattenförbrukning.

Enligt avtalet ska Bromölla leverera upp till 4 000 kubikmeter dricksvatten per dygn till kommungränsen mot Olofström. Dricksvattenproduktionen vid Bromölla vattenverk var då cirka 2 000 kubikmeter per dygn så för ett förverkligande av projektet krävdes, förutom överföringsledningar och utökad vattendom, stora investeringar i form av nya brunnar samt om- och tillbyggnad av vattenverket till en drygt tredubblad produktionskapacitet.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Även vid vattenverket i Olofström genomförs vissa ombyggnadsarbeten, bland annat för att minska skillnaden i hårdhet mellan vattnet ifrån Halen och Bromöllavattnet. En avhärdningsanläggning med membranfiltrering installeras och där en delström av vattnet från Bromölla behandlas. Därutöver sker inblandning med cirka 25 procent grundvatten från kommunens grundvattentäkt, vilken för övrigt förstärks genom infiltration med vatten från Halen. Denna grundvattentäkt utgör även reserv för vattenverkets distributionsområde och klarar cirka tre månaders förbrukning.

Vattenledningen i PE-material är totalt cirka 23 km lång och med en diameter på 355 millimeter upp till Näsum och för fortsättningen till Olofström något mindre, 315 millimeter. Vid Näsum har det byggts en tryckstegringsstation. Till sin huvuddel är ledningen markförlagd i den gamla järnvägsbanvallen mellan Olofström och Sölvesborg. Vid ett avsnitt, där berg går i dagen, är ledningen dock ordnad i en cirka 300 meter lång och isolerad »betonglåda«. Passagen över Holjeån löstes med upphängning under befintlig bro i isolerad konstruktion med inbyggd värmeslinga.

Delsträckan Bromölla – Näsum är i drift sedan i våras och där kan abonnenterna nu avnjuta dricksvatten som 2015 utsågs till Sveriges godaste kranvatten. Detsamma kan Olofströmsborna göra till hösten så fort arbetena i vattenverket är avslutade. Detta tack vare att ett sabotage mot ledningen hann upptäckas och åtgärdas i god tid före driftsättning. Det var vid provtryckning av ledningssträckan mellan Näsum och Olofström som läckage noterades. Läckan eller, som det senare visade sig, läckorna var dock så små att det tog hela elva veckor att hitta och att åtgärda dem.

– Metoder för konventionell läcksökning med gas eller avlyssning fungerade inte optimalt i det här fallet. Istället tvingades vi till sektionerad provtryckning av ledningsavsnitt samt uppgrävning och kontroll av rätt många svetsskarvar, vilka är inmätta via GPS-systemet, förklarar Anders Johnsson.

Strax norr om samhället Jämshög gav denna avancerade sökning äntligen resultat och inom ett 300-metersavsnitt upptäcktes sammanlagt ett tiotal borrhål, med diameter tre till fyra millimeter, fördelade i ett flertal ledningsskarvar.

– Det här är inget bus från barn eller ungdomar. Jag är övertygad om att det handlar om medvetet och utstuderat sabotage. Borrhålens placering i den annars blå ledningens svarta skarvar, liksom deras spridning över en längre sträckning, är genomtänkt och avsett att försvåra visuell upptäckt, menar Anders Johnsson.

Sabotaget är naturligtvis polisanmält. Kostnaden för felsökning och reparation uppgick till mera än en miljon kronor.

Vid sidan om diskussioner om dricksvattenledningen började 2008 Lars-Inge Harrysson, då VA-chef i Olofström, och Anders Johnsson, då VD för Bromölla Vatten AB, även att sondera terrängen inför möjligheten att bilda gemensamt driftbolag med kollegerna inom det nätverk VA-ansvariga som finns i regionen. Karlshamns och Sölvesborgs kommuner var dock inte intresserade av gemensamt driftbolag för VA. Det var däremot Osby och Östra Göinge, som tillsammans med Bromölla och Olofström 2014 skapade driftbolaget SBVT AB. Bolaget har ett fyrtiotal anställda. Omsättningen 2015 var drygt 105 miljoner kronor. Förutom drift och skötsel av delägarekommunernas VA-anläggningar pågår inom bolaget arbete med strategier för långsiktigt hållbar VA-försörjning med fokus på samverkan överlag och kanske inte bara inom de kommuner som idag är ägare till SBVT AB.

Annons Wateraid