Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Konsekvenser för grundvatten, ytvatten och dricksvattenkvalitet efter ett vulkanutbrott

Internationell VA-utveckling

En undersökning om hur ett vulkanutbrott påverkar vatten när det gäller miljö- och hälsoeffekter, ger också en insikt om hur olika oorganiska ämnena kan spridas från magman och jordskorpan ut på jordens yta.

Text/Kenneth M Persson

Vulkanutbrott är en naturlig händelse som kan hota miljön och människors och djurs hälsa. Enligt Smithsonian Global Volcanism Program finns det för närvarande cirka 1 500 potentiellt globala aktiva vulkaner, inklusive Cumbre Vieja som hade utbrott år 2021 under 85 dagar i följd (19 september–13 december). Människoliv skonades, men drygt 2 800 byggnader och nästan 1 000 hektar jordbruksmark skadades eller förstördes av lavaflöden och pyroklastiska (från grekiskans, eld respektive i bitar) avlagringar från vulkanaskan. Ur vulkanen strömmade både fast material (tefra), flytande material (lava) och gaser. Finkornigt material och gaserna spreds med vinden över ett mycket stort område, upp till hundratals mil bort från eruptivcentrum. Under vulkanutbrott påverkas andningsorgan direkt, genom astmaanfall och irritation av luftvägarna på grund av stoft och hälsoskadliga gaser. Långtidseffekter som ökningar av kronisk bronkit hos vuxna och barn, men också effekter på hjärta och blodomlopp kan förekomma. Urlakning av mineralämnen från askan till omgivande vatten kan också ha negativ effekt för folkhälsan.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid