Annons Kamstrup 2024

Foto: Pixhill.com

Blekinge måste ändra dricksvattenmönstren

VA-aktuellt

Blekinge är ett av de län i Sverige som har ett av de mest utsatta lägena när det gäller framtida dricksvattenförsörjning. Länsstyrelsen i Blekinge har nu antagit en regional vattenförsörjningsplan. Om dagens användning fortsätter varnar länsstyrelsen för framtida vattenbrist.

Tanken med Blekinges regionala vattenförsörjningsplan är att säkerställa långsiktig tillgång till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen. Sveriges sydöstra hörn har redan tidigare begränsade sötvattenresurser med små grundvattentillgångar och har också länge pekats ut som ett område som kommer att få mindre nederbörd på grund av klimatförändringar.

– Den största utmaningen är att lyckas med konststycket att se till att ha tillräckligt med vatten samtidigt som Blekinge växer och utvecklas, säger Håkan Anderberg, avdelningschef samhällsbyggnad och miljöskydd på länsstyrelsen i en kommentar till Sveriges Radio.

Länsstyrelsen bedömer att med nuvarande användningsmönster finns risk för vattenbrist i hela Blekinge på längre sikt. Lösningarna som länsstyrelsen har är hushållning och effektivisering. I dricksvattenförsörjningsplanen har även särskilt påverkanskänsliga sjöar och vattendrag pekats ut, en del med tillrinningsområden utanför det relativt lilla länet. I vattenförsörjningsplanen ingår också en fördjupad analys av uttagsmöjlighet i Blekinges vattendrag under framtida torrperioder.

Inom Blekinges kommunala vattenförsörjning kommer cirka 77 procent från ytvatten och 23 från grundvatten, enligt äldre uppgifter från SCB. I planen konstateras också stora skillnader mellan uttagen vattenmängd och debiterad vattenmängd, vid sidan av bland annat omätta uttag inom kommunal förvaltning vill länsstyrelsen att insatserna för att sätta in åtgärder för minskade förluster av dricksvatten prioriteras, genom minskat ledningsläckage.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Avsaltning av Östersjövatten är en beredningsmetod som fått fäste på bland annat Öland och Gotland. Bedömningen i dricksvattenförsörjningsplanen för Blekinge är dock att grund- och ytvatten är de primära råvattenresurserna. Den kommer dock tillsammans med en rekommendation om att kommunerna ska följa utvecklingen i grannlänen och att ha med havsvatten som en möjlig framtida resurs i dricksvattenproduktionen. (EW)

Läs mer:
Vad behövs för en trygg dricksvattenförsörjning? 2019:4

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid