Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ruhleben är ett av Berlins stora reningsverk. FOTO: Berlin Wasserbetreibe / Joachim Donath

Återvinning av fosfor på gång i Tyskland

Cirkulation 2/19

Reningsverk och VA-bolag i Tyskland har inlett arbetet med att anpassa ­verksam­heten till den nya lagstiftningen om fosforåtervinning. År 2029 ska alla större anläggningar återvinna merparten av all fosfor i slam.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Tyskland pågår arbetet med att ställa om reningsverken till en högre grad av fosfor­återvinning. Större reningsverk ska återvinna fosfor direkt ur avloppsslammet eller ur slamaska från förbränt slam. Återvinning ska ske på allt slam där fosforkoncentrationen överstiger 20 gram fosfor per kilo TS (2 procent). När det gäller våtslam ska fosforåtervinningen vara 50 procent av fosforinnehållet i slammet, eller komma under 20 g/kg TS, baserat på TS-halt. Ur slamaska är nivån 80 procent. Reningsverk för motsvarande maximalt 50 000 pe ska även fortsättningsvis kunna använda kommunalt avloppsslam direkt i jordbruket efter hygienisering.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid