Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

”Urban Waste Water Treatment Directive”

Internationell VA-utveckling 3/22

Ett position paper från Eureau. Europeiska avloppsoperatörer ser en revision av UWWTD från 1991 som en möjlighet till ett ambitiöst, innovativt, stödjande och framåtsträvande nytt policyramverk som möjliggör för operatörer att möta Green Deals-målen.

Av: Lars Nordén

Nya mål måste kunna nås till rimliga kostnader för vattentjänster. I denna artikel tas bara upp de avsnitt som gäller uppströmsarbete, men detta Position Paper tar också bl a upp frågor om hållbar finansiering, klimatfrågor, cirkulär ekonomi, mikroföroreningar och bräddning.

UWWTD är grundstenen i Europas avloppsservice. Här definieras baskraven för uppsamling och rening av avloppsvatten. Det är ett effektivt legalt instrument som har implementerats i många länder även om vi tror att bättre efterlevnad är möjligt.

Implementering av källkontroll
Vi förväntar oss att källkontroll ses som en nödvändig förutsättning för att skydda folkhälsa, biologisk mångfald och skydd av den akvatiska miljön.

Krav på källkontroll kommer att leda till mindre energiförbrukning genom undvikande av dyra tillkommande reningsmetoder. Källkontroll innebär också renare slam och att det renade avloppsvattnet passar in i den cirkulära ekonomin och ger rimliga kostnader för invånarna.

Vi ser en aldrig sinande ström av nya kemikalier på marknaden varje dag. Dessa ogynnsamma kemikalier leds ut från hushåll, industri och jordbruk till avloppsystemen och måste avlägsnas innan de når miljön. Det är inte rimligt att avloppsoperatörerna ska behöva installera fler och fler avancerade reningsmetoder för att avlägsna dessa kemikalier. UWWTD bör ta fram metoder som förstärker källkontrollprincipen och skyddar kvaliteten på avloppsvatten.

Eureau föreslår en förstärkning av källkontrollen av de flesta kemikalier som används i hushåll för att skydda vår utrustning och personal samt att öka kvaliteten på återvunna produkter. End-of-pipe-lösningar måste ses som en sista nödlösning.

Eureau föreslår ökad kontroll av industriellt avloppsvatten.

Eureau föreslår en ”Extended Producer Respondibility” där tillverkarens ansvar tydliggörs när det gäller införande av nya kemikalier.

Eureau anser att det kommande slamdirektivet skal ha en bredare approach till att näringsämnen i avloppsvattnet återförs till jordbruk.

Egna funderingar
Källkontroll kan säkert förbättras på många håll. Dock finns ett problem, läkemedel. Huvuddelen av läkemedelsresterna i avloppsvatten utsöndras med människors avföring. Där blir källkontrollen svårartad, ska den medicinerande personen göra sina behov i en särskild förpackning som sedan destrueras? Ingen mysig lösning och väldigt många förpackningar blir det, många människor medicinerar livslångt. Vi skulle nästan vara tillbaka i torrdassens tidevarv.

Källa: EurEau´s expectations for a revised UWWTD (April 2021).

Annons Wateraid