Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Tio års erfarenheter av GAK som slutsteg i ett avloppsreningsverk

Internationell VA-utveckling 5/22

I ett befintligt filtersteg med tio filtreringsenheter i Tyskland har sex filter byggts om till kolfilter för att avlägsna mikroföroreningar. Kolfiltrens gångtid innan reaktivering av kolet sker styrs av COD-avskiljningen. Driftkostnaden uppgår till ca 4 cent/m3.

Av: Hans Holmström

I avloppsreningsverket Gutersloh (staden Bielefeld) i norra Tyskland har sex av tio filter fyllts med granulerat aktivt kol (GAC) för att bättre kunna avlägsna mikroföroreningar från avloppsvattnet. Aktuell anslutning till reningsverket är ca 75 000 fysiska personer och ca 75 000 personekvivalenter (pe) från industriell verksamhet. Flödet vid torr väderlek uppgår till ca 16 000 m3/d (max ca 60 000 m3/d vid regn). På årsbasis behandlas ca 75 % av det totala flödet i GAC-filtren.

GAC-stegets utformning
De ursprungliga filtren i reningsverkets slutsteg är flockningsfilter med en uppåtgående strömningsriktning. Det medför att ett filter med nytt eller reaktiverat GAC i början inte kan utsättas för en högre uppåtgående ytbelastning än ca 3,0 m/h. Med tiden blir kolkornen tyngre av beläggningar så att ytbelastningen kan höjas till ca 6,2 m/h vid normala flöden och ca 7,5 m/h vid flödestoppar.

Kolfiltren har inget stödlager i botten. Fördelarna sägs vara att kolmängden blir större i filtren och att det blir lättare att ta ut kolet för reaktivering. De befintliga dysorna på filterbottnarna har slitsar på 2,0 mm. För att motverka kolinträngning i dysorna har dessa i vissa filter bytts ut till dysor med slitsar på 0,5 mm. Den hydrauliska kapaciteten har dock inte försämrats för filtren, vilket befarades.

Filtren töms med en injektorpump till en silo på en lastbil, där vatten sedan kan dras av. Efter reaktivering spolas kolet in i filtren. Då ett filter ska tas i drift igen tillsätts nytt GAC för att täcka den kolförlust som uppkommit vid regenereringen.

Drifterfarenheter
GAC-filtren har en kapacitet på ca 12500 bäddvolymer med den valda driftstrategin. Det innebär att en GAC-volym på 100 m³ kan behandla 1250000 m³ avloppsvatten. Avskiljningen av COD styr när ett GAC-filter ska tas ur drift för regenerering av kolet. Vid en stabil COD-avskiljning under 20 % sker avställning för regenerering. Som medelvärde avskiljs ca 60 % av till GAC-filtren inkommande COD-mängd. Nytt eller regenererat kol ger en COD-avskiljning på ca 80 %.

Avskiljningen för de studerade mikroföroreningarna (7 st) varierar från 53 % (metoprolol) till 78 % (bensotriazol). Diklofenac minskade från 2900 ng/l till 1100 ng/l (62 %).

Kommentar

Om man väljer att regenerera kolet innan COD-avskiljningen har sjunkit så långt som ned till 20 % kan bättre resultat förväntas, men det blir givetvis dyrare.

Den renodlade driftkostnaden uppgår till ca 4 cent per m³. Det framgår av artikeln att GAC-filtrering är en intressant teknik i Tyskland för att avskilja mikroföroreningar. Många reningsverk har redan infört GAC-filtrering (upp till 500 000 pe) och många är på gång. GAC som slutsteg kan också kombineras med pulverkol (PAC) till ett biosteg eller ozonbehandling av biologiskt renat vatten.

På nätet (www.mikroverunrenigungen.de) finns ett bildgalleri från reningsverket och ”videosnuttar” hur tömning och påfyllning av GAC går till. Leta upp rutan KA Obere Lutter på denna site. Obere Lutter är namnet på organisationen för regionens avloppsrening.

Källa: Alt, K. m fl (2022): Zehn Jahre erfolgreicher Einsatz von granulierter Aktivkohle beim Abwasserverband Obere Lutter, Korrespondenz Abwasser, nr 5/2022, sid 399 – 405.

Annons Wateraid