Annons Kamstrup 2024

Förbättrad design av franska infiltrationsanläggningar vid

Internationell VA-utveckling 8/15

De tvåstegs infiltrationsanläggningar som är vanliga i Frankrike, har undersökts för turist- och campingområden med tillhörande, ojämn belastning. Åtta anläggningar har provtagits under en sjuårsperiod med gott resultat.

Av: Jörgen Hanaeus

I Frankrike har tvåstegs infiltrationsanläggningar blivit populära för avloppsrening i mindre samhällen och för turistanläggningar. För att bättre förstå deras kapacitet vid högbelastningsperioder undersöktes fyra campinganläggningar och fyra byar med stora turistinslag under sju år.

Man fann att det första steget inte borde belastas med mer än 600 g COD/m2, d för att klara en 73 %-ig nitrifikation vid campinganläggningarna även i toppbelastningsperioden sommartid. 

Turistbyarnas infiltrationsanläggningar borde till det andra steget inte belastas med mer än 22 g Kjeldahl-N/m2, d.

Bakgrund

Turism är en mycket viktig verksamhet i den franska ekonomin och uppskattades omsätta 149 miljarder € år 2012. Landsbygdsturismen omfattar 2,7 miljoner bäddar, vilket är nära hälften av det franska utbudet.

Campinganläggningar karakteriseras av extremt säsongsberoende. Två sommarmånader är högbeläggningsperioden; vintertid är det stängt. För turistberoende byar är mönstret något mjukare, med en längre turistsäsong och med en viss åretruntbefolkning. Kallas här turistbyar i fortsättningen.

Tidiga anläggningar för ovanstående situationer indikerade att infiltration kunde fungera bra som avloppslösning. Åtta anläggningar valdes så småningom ut för en närmare funktionsstudie. Anläggningarna var av vanlig fransk konstruktion, dvs. rensgaller, följt av Steg 1: tre alternerande filter följda av Steg 2: två alternerande filter. Vattnet tillförs anläggningen satsvis.

Artikeln beskriver resultat från dessa åtta anläggningar; fyra campinganläggningar och fyra turistbyar.

Dimensioneringskriterier för anläggningstypen är vanligen i Frankrike: // Steg 1: 1,2 m2/pe, Steg 2: 0,8 m2/pe, totalt 2 m2/pe.

Vidare: Steg 1//Hydraulisk belastning  37,5 cm/d; COD 300 g/m2,d ;Tot Kjeldahl 30 g N/m2,d.  Steg 2// Hydraulisk belastning 37,5 cm/d; COD 75 g/m22,d.

Mätningar

De fyra campinganläggningarna var av god (fyrstjärnig) standard med 4-10 hektars yta och dimensionerade för 400-1000 turister i husbilar, husvagnar och tält.

Turistbyarna återfanns på landsbygden och hade färre än 600 åretruntboende. Relationerna turister/fastboende varierade för byarna mellan 1,4-17,2. Den extremt höga siffran kom från en by med en veckolång sommarfestival.

För campingen hade Steg 1 ytan 0,8-2 m2/campare och Steg 2 0,2-0,8 m2/campare.

För turistbyarna: Steg 1 0,2-0,8 m2/boende, Steg 2 0,1-0,6 m2/boende.

Mätperioden var 2007-2013. Ledningsnäten var i allmänhet mycket korta.

Provtagningen utgjordes av flödesstyrda dygnsprovtagningar. 25 mätningar finns med såväl inkommande, som mellanstegs- och utgående vattenkvalitet. 33 mätningar finns av inkommande och utgående kvalitet. 17 mätningar av enbart utgående kvalitet finns också.

Resultat

Till följd av bland annat vattenbesparande utrustning var inkommande avloppsvatten koncentrerat, med t ex Kjeldahl-kväve 122 mg N/L, såväl vid campingar som vid turistbyar sommartid. På vintern var däremot turistbyarnas avloppsvatten mer normalt (lågsäsong).

Nedan framgår i utgående avloppsvatten uppmätta medelkoncentrationer, mg/L och /avskiljning i %. (Illustration ej längre tillgänglig)

Även max- och minvärden finns redovisade.

Slutsatser

Trots att de undersökta anläggningarna överbelastades m a p BOD/COD så uppnås tillfredsställande resultat. Däremot förefaller inte syrehalten räcka till nitrifikationen, varför kväveparametern blir begränsande. En viktig komponent är här den hydrauliska belastningen. Om denna överskrids vid hög BOD/COD-belastning minskar syresättningsförmågan och nitrifikationen blir alltså lidande.

Om campinganläggningarnas överbelastning begränsas till 600 g COD/m2,d räcker vinterstilleståndet  via god mineralisering till återhämtning. Överbelastningsperioden får dock inte vara längre än 3 månader. COD-belastningen till Steg 1 är begränsande.

För turistbyarna är kvävebelastningen till Steg 2 begränsande och en överbelastning ska inte vara större än 22 g TKN/m2,d.

 

Källa: Boutin, C., Prost-Boucle, S. (2015): Vertical flow constructed wetlands subject to load variations: an improved design methodology connected to outlet quality objectives?  Water Science&Technology 72.5, pp 817-823.

Författarna: Irstea (f d Cemagref), Research Unit: Freshwater Systems, Ecology and Pollution, 5 rue de la Doua , CS BA7B6934-7B70-4A5A-8E45-CA5008143BD3,

F-FEFCC453-0D34-49A9-B3D2-EDDDA3657867 Villeurbanne, Cedex, France.

Annons Wateraid