Annons Kamstrup 2024

Foto: Pixhill.com

Vattenförsörjningen viktig vid grustäktsdomar

VA-aktuellt

Ett par domar i Mark- och miljööverdomstolen visar på hur viktig vattenförsörjningen bedöms vara när det gäller tillståndsprocesser för naturgrustäkter. Två ansökningar kopplade till täktverksamhet har nekats tillstånd under den sista veckan i oktober.

Den 29 oktober avslog Mark- och miljööverdomstolen (Möd) en ansökan om tillstånd att införa och hantera externa massor på en naturgrustäkt (M 3171–18). Utredningen i målet visade på att den sökta verksamheten innebar en föroreningsrisk av den närbelägna grundvattenförekomsten. Med beaktande av naturgrustäkters höga genomsläpplighet samt svårigheten i att säkerställa renheten av stora massor bedömde Möd platsen som olämplig. Det skriver advokatfirman Foyen i ett pressmeddelande.

Målet gällde en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken om införsel och hantering av bland annat entreprenadberg och rena jord- och schaktmassor på en redan befintlig naturgrustäkt.

Frågan Möd prövade var huruvida den sökta platsen bedömdes vara en lämplig lokalisering enligt miljöbalkens regler. Viktiga faktorer som domstolen beaktade i sin bedömning var naturgrustäktens höga genomsläpplighet och därmed känslighet för föroreningar samt naturgrustäktens direkta anslutning till en grundvattenförekomst. Denna vattenförekomst ansågs vara av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen i området.

Utredningen i målet visade även på att täktbotten ligger nära grundvattennivån, vilket enligt domstolen ökar risken för förorening. Även Sveriges geologiska undersökning (SGU) ställde sig kritisk till verksamheten. Ansökan avslogs av domstolen. 

Några dagar innan avgörandet ovan meddelade Möd dom i ett annat mål (M 4293–17) som även det behandlade grundvattenpåverkan och dricksvattenförsörjning i förhållande till en täktverksamhet. Det gällde en ansökan enligt miljöbalken till bland annat grustäkt. Möd konstaterade att utredningen i målet inte var tillräcklig för att visa att den ansökta grustäkten kunde bedrivas utan att leda till en försämrad vattenförsörjning. Det saknades bland annat heltäckande undersökningar av grundvattennivå samt vattenkvalitet. Ansökan avslogs för att inte riskera kvaliteten av grundvattenförekomsten och den närbelägna dricksvattentäkten.

Enligt advokatbyrån Foyen visar avgörandena att vattenförsörjningen är en viktig parameter i tillståndsprocesser om täktverksamhet och åtgärder kopplade till sådan verksamhet. Domarna visar också att det krävs att sökanden kan presentera väl genomförda och heltäckande undersökningar avseende grundvattnets och vattenförsörjningens påverkan.

”När det kommer till bevisbördan är det tydligt att det är verksamhetsutövaren som har att visa att verksamheten inte innebär en ofördelaktig lokalisering. Detta är i många fall väldigt svårt att visa då de flesta ingrepp i naturen kommer att leda till någon typ av påverkan”, skriver advokatbyrån. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid