Annons Kamstrup 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Vattenförslag kan få orimliga konsekvenser

VA-aktuellt

Regeringens förslag till ny vattenlagstiftning kan få orimliga konsekvenser för samhällsbyggandet. I princip kan det innebära ett förbud för att bygga nya bostäder på många håll i landet, det anser Svenskt Vatten.

Regeringens förslag till lagstiftning om vattenmiljö och vattenkraft övertolkar EU:s krav. I praktiken kan innehållet i regeringens förslag ”Vattenmiljö och vattenkraft”, kväva normalt bostadsbyggande på platser där reningsverken inte tillåts att byggas ut. De konsekvenserna drar branschorganisationen Svenskt Vatten i sitt remissvar.

Det handlar om den så kallade Weser-domen, en tolkning av EUs ramdirektiv för vatten som nu ska hanteras i svensk lagstiftning. Kritiken handlar om att reglerna skärps så att inga helhetsperspektiv kan tas. Varje parameter i reningsverkens utsläpp, som till exempel fosfor eller någon enstaka metall, skulle räknas för sig. Enligt förslaget förbjuds kommunerna att vidta åtgärder som ”äventyrar” möjligheterna att följa en miljökvalitetsnorm.

– Genom att skriva in ordet ”äventyrar” i lagstiftningen så kommer det att bli jättesvårt för reningsverken. Det skulle i praktiken innebära att det blir förbjudet att bygga ut eller att nyanlägga ett reningsverk så snart det blir mer föroreningar i recipienten. Det går heller inte att föra över avlopp från ett sämre reningsverk till ett bättre, kommenterar Peter Sörngård, expert på Svenskt Vatten.

En sådan lagstiftningen kan i förlängningen innebära ett förbud mot att bygga nya bostäder, enligt Svenskt Vatten, på platser där utsläppen ökar om fler hushåll ansluts till reningsverket. Idag renas till exempel upp till 99 procent av fosforutsläppen i vissa reningsverk men ökar volymerna så ökar utsläppen ändå. Det finns också ämnen i avloppsvatten som det inte finns teknik för att rena.

Svenskt Vatten vill istället att regeringen ser över hur EUs ramdirektiv för vatten är infört i svensk lag.

– Sverige har infört ramdirektivet väldigt snävt i form av miljökvalitetsnormer, detta är Sverige ensamt om i Europa. Dessutom förutsåg EU inte konsekvenserna för reningsverk med bra rening när ramdirektivet skrevs och domstolen senare gjorde sin tolkning, säger Peter Sörngård. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid