Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Hela investeringen budgeteras till 610 miljoner kronor.

Skellefteås nya vattenförsörjning växer fram

Cirkulation 4/17

Det byggs i småsamhällena väster om Skellefteå utefter Skellefteälven. I Selsforsen, Slind, Medle och Klutmark ligger brunnsområdena som är grunden till Skellefteås nya vattenförsörjning. I Medle håller ett helt nytt vattenverk på att ta form.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Anna Andersson på Skellefteå kommun har varit projektledare för Skellefteås nya vattenförsörjning sedan hösten 2012. Hon har lett projekt inom VA i sju år men det här går utanpå det vanliga.

– Det här är ett »en-gång-i-livet-projekt«, konstaterar hon.

Den nya vattenförsörjningen base­ras på fyra olika brunnsområden. Samtliga är samlade på en sträcka på ungefär en mil utefter Skellefteälven cirka 15 – 20 kilometer väster om tätorten. Längst västerut finns Selsforsen där grundvattnet kompletteras genom konstgjord infiltration, lite närmare stan, i Slind, görs ett uttag av naturligt grundvatten medan det råvatten som tas ut på var sin sida älven i Medle och Klutmark skapas genom inducerad infiltration där älvvattnet naturligt trycks in i marken utefter älvfåran. Ytterligare två mikrobiologiska barriärer uppnås genom UV-ljus och klorering i det nya verket i Medle, Guldstadens vattenverk.

– Projektet kräver mycket resurser från kommunen. Allt ifrån att vi ska ha rådighet över mark till att alla våra driftserfarenheter ska komma in och förbättra detaljprojekteringen, berättar Anna Andersson.

En ny vattenförsörjning för Skellefteå har diskuterats sedan 1990-talet. Sårbarheten i dagens vattenförsörjning har varit uppenbar länge med ett ytvattenverk nära älven centralt i Skellefteå med ett enda intag. När Cryptosporidium-utbrottet i Skellefteå inträffade våren 2011, vilket skedde bara några månader efter det stora uppmärksammade utbrottet i Östersund, var planeringen alltså redan i full gång. Redan till hösten 2011 fanns planer på bordet med planerad byggstart redan 2012 och drifttagning 2015 – 2016. Det blev dock ganska snart ett omtag i planeringen då Ramböll kom in som ny huvudkonsult i arbetet.

– De väckte tveksamheter om valda lösning kunde säkra dricksvattenkvaliteten för nuvarande och kommande generationer, säger Anna Andersson.

I de tidigare planerna var förtroendet för råvattenkvaliteten väldigt högt, naturen skulle sköta den huvudsakliga vattenreningen.

– Vi kan inte satsa så nu när vi till exempel inte har koll på kommande klimatförändringar. Vi har nu istället tagit höjd för att det är vattenverket som ska kunna klara vattenkvaliteten, säger Anna Andersson.

Processen på Guldstadens vattenverk blir nu en luftningstrappa för att hantera järn och en del mangan, tillsättning av kaliumpergamenat för manganet, avskiljning i backspolande snabbfilter samt två desinfektionssteg med UV-ljus och klorering.

– Med den här lösningen får vi en bättre kvalitet på råvattnet och en mycket stadigare process än vad vi har idag, säger Anna Andersson.
För närvarande pågår uppförandet av vattenverket, teknikbyggnader i varje uttagsområde, en pumpstation i Selsforsen och en ventilkammare nära dagens vattenverk, Aborrverket inne i Skellefteå.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

– Vi dimensionerar det nya vattenverket för ett sämre råvattenscenario än vad vi egentligen har. Alla pilotförsök är gjorda på vatten från våra sämsta brunnar men det är också ett sätt att ta höjd för till exempel kommande klimatförändringar, säger Anna Andersson.

För närvarande, på våren 2017, är ungefär hälften av allt ledningsbyggande klart. Generalentreprenören NCC har anlagt ledningar sedan augusti 2016. De arbeten som krävts i centrala Skellefteå har anlagts i kommunens egen regi för att utnyttja den egna personalens kompetens.

– Ledningsgrävningen har gått över förväntan. Vi valde en sträckning som gav självfall och som minimerade intrånget på fastigheterna. Dessutom har NCC anpassat när de förlägger ledningar på jordbruks- och skogsbruksmark för att ägarna i så stor utsträckning som möjligt ska kunna nyttja marken då de behöver det, berättar Anna Andersson.

När det gäller skyddsområden för vattenförsörjningen så kan kommunen hamna i den lyckliga omständigheten att skyddsområdena införs redan innan vattenverket är klart. Den extraordinära insats som krävts är att införliva Klutmark i kommunens verksamhetsområde för VA.

– När Miljö och hälsa gjorde en inventering av befintliga avlopp i Klutmark, där vatten ska pumpas upp, så visade det sig att 90 procent var i behov av åtgärder. Vi vill skydda råvattnet vilket innebar att ordna kommunalt avlopp i just det området. Kommunfullmäktige tog sedan det större perspektivet och beslutade att nästan hela byn ska bli verksamhetsområde, säger Anna Andersson.

Ledningar för spillvattnet kommer nu att anläggas genom Klutmark för att ansluta fastigheterna där. Allt spillvatten som samlas ihop kommer sedan att kopplas ihop med det befintliga ledningsnätet som i sin tur leder spillvattnet till ett befintligt avloppsreningsverk sydöst om centrala stan.

Även i övrigt har vattenskyddsområdena inneburit en del utmaningar. Markägare har sedan 1990-talet hört talas om att kommunen ska ordna ny vattenförsörjning och många jord- och skogsbrukare har varit oroliga för vad det ska innebära för inskränkningar i deras verksamheter.

– Jag kan ju inte tala för dem men som jag uppfattat det så har vi haft en bra dialog med dem. Vi har haft flera möten med boende, skogs- och jordbrukare och andra företag som blir berörda av ett vattenskyddsområde. Vi har tagit fram ett förslag som innebär ett bra skydd för vattnet men som ändå gör att man kan bo och ha sin verksamhet i de här områdena. Vi har anpassat föreskrifterna så långt det går, säger Anna Andersson.

Förslaget är inlämnat till länsstyrelsen som hoppas kunna ha ett beslut på plats till februari 2018. Om de lyckas så finns vattenskyddsområdet på plats ett halvår innan någon verksamhet alls startar.

Anna Andersson har också känslan av att cryptosporidie-utbrottet 2011 underlättar när det gäller att få förståelse för regler och investeringar från såväl allmänhet som politiker. Hela investeringen budgeteras till 610 miljoner kronor. Den nya vattenförsörjningen ska klara 40 000 personer.

Bygget fortsätter. Tidsplanen framöver är att entreprenaden ska godkännas i oktober 2018. Sedan väntar cirka ett halvår av intrimning men Skellefteborna ska ha sitt nya vatten i kranarna under 2019.

Annons Wateraid