Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Anette Andersson

Samordning för bättre kemikalieskydd

VA-aktuellt

Nu kommer en av de första åtgärderna efter att PFAS-problemen på några orter visat sårbarheten i vattenförsörjningen. Kemikalieinspektionen vill ha en särskild samordningsgrupp för myndighetschefer med ansvar för kemikaliesäkerheten. Detta för att förbättra samarbetet mellan olika ansvariga.

En särskild samordningsgrupp bör inrättas för myndighetschefer med ansvar för kemikaliesäkerheten. Det föreslår Kemikalieinspektionen i en promemoria som har överlämnats till regeringen.

– Nära samarbete mellan ansvariga myndigheter, forskare och andra aktörer är avgörande för att vi ska kunna upptäcka och avvärja allvarliga kemikalierisker. Med en ny samordningsgrupp och ett ökat kunskapsutbyte kan vi förbättra skyddet för hälsa och miljö, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Kemikalieinspektionen skriver i ett pressmeddelande att syftet med de nya förslagen bland annat är att åtgärda vissa av de brister som framkom i utredningen om spridningen av PFAS-föroreningar i dricksvatten som presenterades tidigare i år. Utredningen analyserade de bakomliggande orsakerna till att högfluorerade ämnen, PFAS, kunde spridas till dricksvatten under lång tid innan åtgärder sattes in.

Utredaren Göran Enanders konstaterade vid överlämnandet av PFAS-utredningen bland annat att kemikalielagstiftningen inte håller måttet och att svenska myndigheter är mycket dåligt samordnade. Han räknade upp en räcka ansvariga myndigheter som fick skarp kritik för sitt arbete. Han kritiserade också arbetet med att samla och bearbeta kunskap om nya kemikaliehot.

Mot den bakgrunden föreslår Kemikalieinspektionen i sin promemoria att en ny samordningsgrupp för kemikaliesäkerhet, kallad Samtox, ska inrättas. Myndighetscheferna för Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Havs- och vattenmyndigheten föreslås ingå i gruppen. Samordningsgruppen ska enligt förslaget bland annat se till att det finns en struktur för snabb och systematisk överföring av information om potentiella kemikaliehot.

Kemikalieinspektionen föreslår även en förändrad roll för Toxikologiska rådet, vars nuvarande huvudsakliga funktion är att se till att riskbedömningar och riskanalyser görs på ett likartat sätt på myndigheterna. Kemikalieinspektionens förslag innebär att Toxikologiska rådets huvudfokus framöver ska vara att samla, värdera och signalera om nya potentiella kemikaliehot. Toxikologiska rådet ska på så sätt ge stöd till den nya samordningsgruppen Samtox.

– En förändring av Toxikologiska rådets roll skulle leda till att kunskap från olika källor kombineras och värderas bättre. Genom att samordna myndigheternas och forskarvärldens omvärldsbevakning kommer vi att kunna bedriva en effektiv signalspaning för att upptäcka nya kemikaliehot, säger Nina Cromnier. (EW)

Läs mer: Dåligt skydd mot gifter (Cirkulation 6/16 (för abonnenter)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid