Annons Kamstrup 2024

FOTO: Pixhill.com

Riktvärden för PFAS i mark och grundvatten på remiss

VA-aktuellt

Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram ett förslag till preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen, PFAS. Förslaget är nu på remiss.

SGI har fått i uppdrag att ta fram preliminära riktvärden som ett led i arbetet att hindra spridningen av PFAS i mark och grundvatten. Riktvärden behövs bland annat för bedömning av miljö- och hälsorisker samt vid prioriteringar och bedömning av åtgärdsbehovet av PFAS-förorenade områden. De preliminära riktvärdena ska leda till att tillsynsmyndigheter, konsulter och problemägare får ett stöd i sin bedömning av områden som är förorenade med PFAS.

Resultatet från uppdraget ska även utgöra underlag för framtagande av generella och platsspecifika riktvärden för PFAS.

När det gäller det omtalade ämnet PFOS så är detta första gången som ett generellt riktvärde för PFOS i förorenat grundvatten föreslås, det har saknats tidigare. Det föreslagna riktvärdet för förorenat grundvatten hamnar på 0,15µg/l, i detta utkast.

Detta är ett värde som avser att skydda grundvattnet som en dricksvattenresurs. Utredarna skriver själva att värdet kan uppfattas som inkonsekvent då Livsmedelsverket har definierat en åtgärdsgräns för summahalten av sju PFAS-föreningar i dricksvatten på 90 ng/L.

Skillnaderna ligger i olika bedömningar och utgångspunkter i säkerhetsnivåerna för exponering där Livsmedelverket har en ännu mer försiktig linje. SGI:s använder samma modell som Naturvårdsverkets använder för ett av underlagen i beräkning av riktvärden för mark där skydd av grundvatten ingår.

Utredarna skriver i utkastet för remissen:

”Åtgärdsgränsen (SLV 2015) ska tillämpas av dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter för att avgöra om förekomsten av PFAS i drickvattnet kan utgöra en hälsofara. Om åtgärdsgränsen överskrids i dricksvatten ska producenten snarast vidta åtgärder för att sänka halten av PFAS. Kriteriet för skydd av grundvatten som används som ett av underlagen för beräkning av riktvärden för förorenad mark är inte samma sak som åtgärdsnivåer.” (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid