Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Orenat avlopp från stora delar av Warsawa bräddades ut i Wisla under nästan två veckor. FOTO: Lukasz Pawel Szczepanski

Polska avloppsolyckan var ett rörhaveri

VA-aktuellt

Två kilometerlånga tillfälliga ledningar och en pontonbro har temporärt löst problemen efter det stora avloppsutsläppet i Polen i slutet av augusti. Problem i avloppssystemet i Warsawa ledde till ett stort punktutsläpp. Utsläppet skedde från ledningsnätet och inte från reningsverket, som tidigare mediarapportering gjort gällande.

I slutet av augusti skedde en stor bräddning nära reningsverket Czajka, utanför Warszawa. Olyckan medförde att stora mängder orenat vatten, som mest över 10 000 kubikmeter per timme, släpptes ut i floden Wisla som mynnar i Östersjön vid Gdansk. Först efter 12 dygn hade ledningsnätet full funktion igen. Det rörde sig om vad polska ansvariga kallar för en kontrollerad bräddning på grund av problem i distributionssystemet för avlopp till Czajka.

En stor ombyggnad av Czajka slutfördes i april 2013. Först då togs även avlopp från västra sidan av Warsawa in till avloppsrening via ett nytt ledningssystem som byggts för avloppsvatten till Czajka och ett nyare reningsverk, Poludnie. Ledningssystemet för Warsawa byggdes om med EU-medel under 00-talet. Genom mikrotunnling byggdes nya ledningssträckor längs Wislas båda stränder för att samla upp avlopp. I en sista etapp byggdes systemen ihop via två glasfiberarmerade plaströr i mycket stora dimensioner, i en betongtunnel under Wisla.

Överföringen under Wisla sker genom ett hävertsystem. På den västra sidan av floden finns stora uppsamlingsledningar, över tre meter i diameter. Från uppsamlingsledningarna leds avloppet till en stor kammare där en viss grovrening sker genom sedimenation. De två ledningarna under floden fungerar sedan genom en hävertprincip. Ledningarna i betongtunneln är hela tiden fyllda med avloppsvatten för att behålla hävertförmågan men används växelvis. Systemet är känsligt för läckor och bygger på att vakumet i ledningarna behålls oavbrutet.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

En läcka i den ena ledningen översvämmade tunneln och delar av intagskammaren den 27 augusti. Överföringen av avlopp under Wisla överfördes till den andra ledningen men även den ledningen drabbades då av ett brott med översvämning som följd och hela systemet fick stängas av.

För att åtgärda jättebräddningen har tillfälliga ersättningsledningar i PE-HD byggts på en pontonbro, som polsk militär fick på plats.

– Vi levererade två ledningar om 1,1 kilometer vardera i dimension 1 000 mm. De ligger sida vid sida. Tillverkning, leverans och installation skedde på bara åtta dagar, en fantastisk insats från vårt team i Polen, berättar Vesa Kiiskinen, Uponor Infra, för Cirkulation.

Den 30 augusti började rivningen av skadade ledningssegment i tunneln under Wisla, i mitten av september togs cirka 100 meter armerad betongplatta och cirka 100 meter av båda skadade rörledningarna bort.

Den 24 september tillkännagav Warsawas VA-bolag MPWIK, att 100 meter av de båda permanenta överföringsledningarna, närmast flodbanken, ska ersättas med stålledningar. Det arbetet ska vara klart i mitten av november. Samtidigt sätter MPWIK igång ett arbete med att se över behovet av en reservledning, för att inte vara helt beroende av dagens system vid eventuella framtida problem eller uppgraderingar.

Reningsverket Czaika är Polens största och byggdes 1991, efter 17 års planerande, men renade länge bara cirka 30 procent av avloppet från Warsawa-området (den östra delen). Den långa byggtiden gjorde också att verket redan från början var omodernt. Det innebar ändå en väsentlig förbättring av vattenkvaliteten i Wisla. En större ombyggnad genomfördes under 00-talet och 2007 så klarade verket EU:s regelverk för avloppsvatten, inklusive kvävereduktion.

Inför Polens EU-inträde beräknades att bara cirka 60 procent av spillvattnet från Polens 39 miljoner invånare renades. Föroreningar från Wisla och Oder bidrog tillsammans till mer än hälften av alla organiska föroreningar som släpptes till Östersjön. Enbart till Wisla beräknades att det släpptes tio miljoner kubikmeter orenat spillvatten per dag under 1990-talet.

År 2005 inleddes ett politiskt program av Helsingforskommissionen (Helcom) för att modernisera de polska reningsverken så att de ska motsvara den europeiska vattenreningsstandarden vad det gäller fosforrening. Under 00-talet byggdes över 400 reningsverk enbart längs den polska Östersjökusten.

Reningsverket Czajka rustades delvis med svenska medel från Sida. Avskiljningen av näringsämnena vid reningsverket uppfyller idag både EU:s krav och Helcom:s rekommendation om vad som utgör en effektiv nivå för fosforavskiljning. Kapaciteten är byggd för cirka 2,1 miljoner personer, det dagliga flödet är 435 000 kubikmeter per dygn. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid