Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Partikelbelastning på kolfilter

Internationell VA-utveckling 5/23

Drifterfarenheter från några tyska avloppsreningsverk med kolfilter som slutsteg har använts för att beräkna hur mycket partiklar (SS-mängd) som kan belasta filtren för att kunna behålla en god funktion. Den framtagna rekommendationen kan till exempel användas för att avgöra om någon metod krävs för att minska partikeltillförseln till ett kolfilter (SS-mängden mellan spolningar).

Text/Hans Holmström

Filtrering av renat avloppsvatten genom granulerat aktivt kol (GAC) är en av flera tekniker för att kraftigt sänka halterna av de flesta efter konventionell avloppsvattenrening kvarvarande mikroföroreningarna. Om det till GAC-filtren tillförda avloppsvattnet innehåller höga halter av partiklar (hög SS-halt) kan den önskade avskiljningseffekten störas och stora spolvattenmängder måste hanteras i reningsverket. I ett sådant fall bör någon form av partikelavskiljning ske för att sänka SS-halten till rimliga nivåer eller använda någon annan teknik som är mindre känslig för partiklar (t ex tillsats av pulverkol, PAC).

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid