Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ont om vatten i Västervik

VA-aktuellt

Vattennivån i Västerviks huvudvattentäkt sjön Hjorten ligger på gränsen till det tillåtna vattenuttaget. Det mesta tyder på att ett överuttag är nödvändigt för att säkra vattenförsörjningen.

Trots ett rådande bevattningsförbud under den senaste månaden fortsätter läget att vara problematiskt för Västerviks vattenförsörjning. Sjön Hjorten förser cirka 25 000 invånare i Västervik med omnejd, med dricksvatten. Läget för sjöns vattennivå är bekymmersamt.

“- Då vi de senaste två åren har haft en vädersituation med mycket mindre regn än ett normalår har det givit som resultat att grundvattennivåerna och nivåerna i ytvattentäkterna är lägre än de vi sett på mycket länge. Vi är beroende av en viss nederbörd för att tillrinning och förbrukning ska vara i balans,” säger VA-chef Ruben Öberg vid Västervik Miljö och Energi.

Genom bevattningsförbudet har konsumtionen sjunkit cirka 20 procent men fler åtgärder behövs på både lång och kort sikt. En åtgärd är att fylla på Hjorten från närliggande sjön Vångaren, en ny större ledning för den påfyllnaden är under färdigställande. Samtidigt pågår en restaurering av ledningsnätet för att minska svinnet. Lokala lösningar med nya brunnar är på gång för några orter. På längre sikt undersöks möjligheterna till en helt ny huvudvattentäkt. (EW)

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.


Abonnera på Cirkulation

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid