Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

I samband med att klass 3-varningen för vattennivåerna kom så vallades vattenverket i Knäred in. FOTO: Jan Andersson

Översvämning fick LBVA att valla in verket

Cirkulation 3/20

Laholmsbuktens VA (LBVA) fick hantera flera besvärliga översvämningar i samband med de höga flödena i Nissan och Lagan under senvintern. För första gången för LBVA fick ett vattenverk vallas in med barriärer från MSB.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Torsdagen den 27 februari blev den klar, invallningen av vattenverket i Knäred som sattes på plats för att inte Lagan skulle komma på besök in i vattenverket.

I Laholmsbukten finns Nissans ut­lopp efter att ån, som rinner upp i en högmosse nära Taberg, har avslutat sin nära 20 mil långa färd med att rinna genom centrala Halmstad. Ett par mil söderut mynnar Lagan som är något längre och har sin upprinning i samma trakter på det Småländska höglandet.

Lagan passerar flera större samhällen på vägen som Ljungby och Värnamo. Närmare utloppet finns också lilla Knäred någon dryg mil öster om Laholm där Lagan normalt dansar ner i vackra vattenfall.

Mattias Hultin är driftchef på LBVA som sköter VA-driften i Halmstad och Laholm. Han hade en intensiv tid från mitten av februari till mitten av mars.

– Det var ökade flöden i bägge vattendragen. Vi hade först bekymmer i Åled som är en liten by utmed Nissan med en pumpstation där det drog in vatten ifrån ån. Där fick vi evakueringspumpa ut det från brunnarna ut på åkern, även om det var Nissan som var åkern då…, berättar Mattias.

I Åled med knappt 1 700 invånare ligger reningsverket uppe på en höjd så där fanns ingen översvämningsrisk.

– För VA-verksamheten var det inga mer problem i Nissan även om vi fortfarande efter drygt tre veckor har en pumpstation som vi fortfarande bräddar i Nissan eftersom den fortfarande är hög. Det tas in för mycket vatten i systemet helt enkelt. Utöver det så klarade sig Halmstadområdet bra ur översvämningssynpunkt, säger Mattias när vi talas vid i mitten av mars.

Tidigare har LBVA haft stora bekymmer i Getinge med Suseån som orsakar översvämningar då och då. Där har kommunen gjort insatser och byggt permanenta vallar. LBVA har evakueringspumpar för dagvatten på plats och det systemet fungerade bra.

– Vi fick aldrig några kritiska nivåer där. Vi har även byggt in en vall kring reningsverket där för att säkra det, berättar Mattias.

Bökigare blev det med Lagan och för de dryga tusen invånarna i Knäred. Redan fredagen 21 februari gick Laholms kommun ut med en uppmaning till invånarna i Knäred att göra allt för att minska den egna vattenförbrukningen då flödena in till reningsverket i Knäred var för höga för att kunna hanteras. Med minskad vattenförbrukning skulle möjligen vattenflöden och föroreningar kunna minskas något.

Söndagen den 23 februari utfärdade SMHI en Klass 3-varning för extremt höga flöden i delar av Lagan och Nissan. Varning klass 3, extremt höga flöden i vattendrag, innebär allvarliga problem med översvämningar. Nivån uppkommer i snitt vart femtionde år. Samtidigt låg det kvar klass 2-varningar för mycket höga flöden i Säveån, Viskan, Ätran, mellersta Nissan, mellersta Lagan inkl Skålån, Helge å, Mörrumsån och Ronnebyån.

– I Knäred hade vi extremt höga flöden och under söndagsdygnet den 23 februari hade vi tio centimeters höjdskillnad till vattenverket, säger Mattias.

Räddningstjänsten i Halland begärde då statlig förstärkning från MSB för att bekämpa översvämningarna i länets åar.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Efter den 23 februari sjönk vattnet undan en del. Nya besked kom dock rätt snabbt om att det väntades mer nederbörd till nästkommande helg, samtidigt som det var riktigt höga flöden uppströms Knäred.

– Länsstyrelsen i Kronoberg sammankallade dagliga telefonmöten där vi gick igenom hur situationen i Lagan såg ut, vilket var väldigt positivt. Vi fick höra från kommunerna uppströms, Markaryd, Ljungby och Värnamo, hur de hade det och vad vi kunde förvänta oss. Det var ett väldigt bra forum. Även SMHI var med där med sina modelleringar där de kan se vad ett tänkt regn kan ge för flöde i Lagan så det blev väldigt positivt, säger Mattias.

LBVA var med då de berördes nedströms. Även om länsstyrelsen i Kronoberg var sammankallande så var även länsstyrelsen Halland med, liksom samtliga berörda Räddningstjänster. Länsstyrelsen i Kronoberg skickade också upp flygkåren för att få en tydligare översikt med bilder över de drabbade områdena.

Inför helgen i månadsskiftet februari/mars kontaktade Räddningstjänsten LBVA.

– De hade då fått in barriärerna från MSB som Halland hade begärt. Vi beslutade då i samråd med Räddningtjänsten att vi vallar in vattenverket. Vår bedömning var egentligen att det nog inte skulle vara så höga flöden som helgen innan men när vi fick detta erbjudande så kändes det väldigt dumt att säga nej om vattnet ändå steg ännu mer, säger Mattias.

LBVA och Räddningstjänsten byggde barriären kring vattenverket med MSBs utrustning under torsdagen, för att förhindra att Nissan skulle rinna in i vattenverket.

– Det var första gången för både dem och oss att bygga något sådant i den utsträckningen. Vi valde även att valla in en pumpstation för reningsverket i Knäred men det gjordes på traditionellt sätt med sandsäckar, säger Mattias.

LBVA har beräknat flödet i ledningsnätet vid den här tiden till ungefär 8 000 kubikmeter per dygn. Reningsverket är byggt för max 2 000 kubik och normalflödet i reningsverket är 350 kubikmeter. Trycket var rejält.

– Det är enorma flöden som vi haft, säger Mattias.

Även kring reningsverket som är beräknat för 1 500 pe vidtogs åtgärder.

– Reningsverket är öppet och ligger såpass högt att bassängkanten blir vall för vattnet. Så vattnet stod upp mot bassängkanterna men där var det en halvmeter till godo. Vi hade evakueringspumpar ute på pumpstationer och före reningsverket så vi pumpade ut det mest av vattnet. Lagan stod så högt att vi inte blev av med vattnet genom den normala kanalen som stod under vatten så det fick vi pumpa ut det också. Reningseffekten var i stort sett utslagen på verket, säger Mattias.

Reningsverket tog också in vatten baklänges från Lagan via utloppskanalen.

– Nu kommer vi att installera en backventil så att vi ska ha möjlighet att stänga, säger Mattias.

I infiltrationsområdena för grundvattentäkten låg en borra ute i översvämningen men just den används inte för närvarande då det är bekämpningsmedel i den delen av vattentäkten. Det pågår för närvarande arbete med en pilotsnläggning för att se hur vattnet kan renas, och borran är avställd under tiden.

I slutänden behövde aldrig invallningen av vattenverket fylla någon funktion. De stod över helgen men sedan började Lagan så sakta sjunka undan.

Annons Wateraid