Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Överskottsvatten från växthus bör renas

VA-aktuellt

Problem med förorenat överskottsvatten från växthus ska tas på allvar. Överskottsvatten som kan vara förorenat bör renas för att förhindra att kemiska växtskyddsmedel kommer ut i vattendrag och marker. Det anser en grupp svenska växtskyddsexperter.

Det är väl känt att det behövs endast mycket små mängder kemikalier för att förorena stora volymer vatten. Vid tidigare mätningar i svenska ytvatten från områden med trädgårdsproduktion har man funnit betydligt högre halter av vissa substanser än vad som vanligtvis läcker från jordbruksmark.

– Det är viktigt att den här problematiken tas på allvar och att rätt åtgärder vidtas, annars riskerar vi onödiga restriktioner när det gäller användning av kemiska växtskyddsmedel, säger Klara Löfkvist, forskare vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik i ett pressmeddelande.

Tillsammans med kollegor från Grön Kompetens, Sveriges lantbruksuniversitet och Lantbrukarnas Riksförbund, har hon undersökt läckage av kemiska växtskyddsmedel vid några svenska växthus och plantskolor. Målet har varit att öka kunskapen om den här typen av läckage och vad man kan göra för att minska läckaget.

Vid mätningar i mark, överskottsvatten från växthus och i komposter från växthus, fann de att riskerna för kemikalieläckage är störst vid påfyllnadsplatser av för växtskyddssprutor, vid läckage från otäta recirkuleringssystem, och vid utsläpp av förorenat överskottsvatten.

– Man bör ha en påfyllnadsplats som kan säkerhetsställa att det inte blir något kemikalieläckage, till exempel en mobil påfyllnadsplats, eller en helgjuten platta med uppsamling. Sedan ska man ta hand om de uppsamlade kemikalieresterna via en biobädd, ett biofilter eller motsvarande som bryter ner kemikalierna, säger Klara Löfkvist.

Det finns olika typer av bioreaktorer anpassade till hur stora vattenvolymer som årligen behöver renas. Det behövs också ett system som samlar upp det överskottsvatten som uppstår i växthus efter bevattning, påpekar hon.

– Överskottsvatten brukar recirkuleras, alltså återanvändas, i växthuset. Ibland innehåller det växtskyddsmedel och om detta vatten av olika skäl inte recirkuleras ska även det renas via en bioreaktor utomhus.

De recirkulerande systemen behöver dessutom ses över kontinuerligt så att de inte läcker, vilket inte är ovanligt, enligt Klara Löfkvist.

För ett kontinuerligt vattenflöde i recirkulerande system med mycket låga halter av kemikalier har holländska forskare funnit två reningssystem som fungerar bra: väteperoxid i kombination med UV-ljus respektive ozon i kombination med aktivt kol. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid