Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Pennflöten har blivit en ny VA-symbol.

Östra länken skapar möjligheter

Cirkulation 8/15

Luleå stad vill bygga för 10 000 nya Luleåbor men ledningsnätet skulle inte klara en sådan nyanslutning. Genom Östra länken byggs ett helt nytt VA-system som även dragit med sig nya lösningar för park och gata.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Visionen för Luleås framtid är att öka med 10 000 invånare under de närmaste decennierna. Idag har Norrbottens residensstad drygt 76 000 invånare. Ett av problemen har varit att det inte finns kapacitet i VA-näten för 10 000 nyanslutna. Ledningsnätet är fullt och nu byggs Östra länken för att öka kapaciteten. Nya ledningar byggs med samma tänkande som en motortrafikled runt en stad, en ny grundstomme i VA-försörjningen kring Luleås östra delar med nya sträckningar av ledningarna. Här byggs långsiktigt och för framtiden.

– Vi har valt bort punktvisa insatser, säger projektledare Mats Nordgren från Stadsbyggnadskontoret när Cirkulation är på besök i början av november.

– Det gamla ledningsnätet kommer att ställas av efterhand, fyller VA-ingenjör Ulf Eriksson i.

Det innebär att när de nya ledningarna är färdigbyggda och kopplas in, så pluggas de gamla ledningarna och får ligga kvar i marken. I en framtid skulle de kunna komma till användning för till exempel fiberkabel.

Projektet Östra länken tog sin början i behoven att bygga ut vatten och avlopp i de östra delarna av Luleå. En förtätning och utbyggnad av staden ska kunna svälja mycket människor i de aktuella stadsdelarna. Inte minst avloppet hade för liten kapacitet för att kunna ansluta fler, men även dricksvattenkapaciteten behövde förbättras.

VA-sidan på Luleå kommun påbörjade sitt arbete. Snart såg även parkavdelningen och gatukontoret nya möjligheter i området. Östra länken utvecklades till ett helt samhällsbyggnadsprojekt där VA är en del som samordnas med park- och vägbyggnad.

– Till exempel används överskottsmassorna från VA-arbetena till nya parkanläggningar. Vi får stora synergieffekter, säger Ulf Eriksson.

Projektet handlas upp som en samverkansentreprenad. Projektet är uppdelat i flera etapper. Under de två som rullat nu, så är NCC entreprenör.

– Det är inte partnering men snäppet under, NCC har fått vara med mycket i planeringen, säger Mats Nordgren.

Det är inte bara nya ledningar som byggs. En helt ny huvudpumpstation uppförs som får en kapacitet på 1 350 liter per sekund. Pumpstationen byggs med fyra öppna snäckpumpar som lyfter avloppet 4,5 meter. Innan pumpstationen kommer avloppet från en sträcka på tre kilometer med självfall, den huvudsakliga delen, 2,3 kilometer, med bara en promilles fall.

Den gamla pumpstationen ligger på andra sidan en smal insjö och under en tid kommer den gamla och den nya pumpstationen att samverka. När allt ledningsarbete är klart läggs den gamla huvudpumpstationen ned. Då kommer riktningen på avloppet i sjöledningen att ändras eftersom ledningsvägarna till reningsverket förändras. Sjöledningen är förresten inte en, utan två, om man ska vara korrekt. En större och en mindre ledning går genom sjön som två dykarledningar. Avloppet fördelas i brunnar till en nedre och en övre ledning. Den nedre klarar av låg- och medelflöden medan ledningarna tillsammans klarar högflöden i spillvattensystemet. Anledningen till konstruktionen är att självrensning ska fungera i dykarsektionen. Sträckningen är hela vägen strandnära för att få bästa möjliga energilinje.

Det är en tuff grundläggning för ledningsbäddarna. Etappen går utefter en insjö, Skurholmsfjärden – en avskuren gammal havsvik, med spontning mot vattnet. Marken består av sulfidjord med lösa sediment. Under det parkområde som ledningen dras igenom var grundförhållandena komplexa. Parkområdet har stabiliserats med kalkcementpelare men där ledningen skulle dras fram var inte det möjligt. Istället användes granpålar för den sträckan. Pålarna hamnar under vattennivån och klarar sig från röta.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

– Grundläggningsprinciper har fått bytas och avvägas efterhand, säger Erik Sandström på NCC.

– Det är viktigt att det ligger still, så att det inte blir några sättningar eftersom vi har så pass liten lutning i systemet. I parkområdet är det granpålar under ledningen eftersom det inte gick att stabilsera med kalkcementpelare, säger Mats Nordgren.

Vid schaktningen har man också fått vara flexibel. Det har varit spont, schaktlådor och öppna schakt beroende på markförhållanden och omgivning. Läggningsdjupet är förhållandevis djupt, i snitt 3,5 meter.

För dricksvattnet används en diffussionstät segjärnsledning med oljeresistenta packningar i dimension 500 mm med ytbeläggning aluminiumzink och epoxi på utsidan. Avloppet är PE-rör med dimensioner på 1 200 – 1 400 mm. För att få ledningarna helt täta och en långsiktig hållbarhet har kommunen för första gången använt dubbla packningar och invändig extrudersvets av alla skarvar på avloppsledningen.

Det är inte bara teknik som man fått ta hänsyn till i projektet som bland annat innebär oväsen och trafikstörningar under flera års tid. Information har varit viktigt och den kampanjen började ett år innan byggstart. Det gällde populära gångstigar och trafikleder, framförallt Svartövägen. Luleå kommun tog både fram snyggbilder på hur fint området förväntas bli när allt är klart, men också fulbilder som visar hur arbetsplatsen ska se ut när det är lerigt och stökigt.

– Den delen har gått väldigt bra och politikerna har också kommunicerat detta tidigt, säger Mats Nordgren.

Ulf Eriksson som håller i projektet från VA-avdelningens sida, berättar att den nya sträckningen av ledningarna också inneburit en hel del överraskningar när det gäller den befintliga infrastrukturen i marken. Ovanligt är också att man kunnat väga in en helt ny placering av bräddavlopp utefter ledningssträckan. En bra bit ifrån pumpstationen uppförs en bräddnings/nödavloppskammare. Strax efter Cirkulations besök gjordes en simulering av höga flöden i de nybyggda ledningarna, med hjälp av sjövatten, för att få en avbördningskurva. På det sättet kan man få en exakt modell av hur nätet uppför sig när det gäller spillvattenflöden och nivåer vid en eventuell bräddning.

Bräddningskammaren har också gett bygget en signatursymbol. Landskapsarkitekterna ville göra något mer spännande av avluftningspipan ut från stationen och utformade den som ett pennflöte, svartmålat med färgmarkeringar i toppen. Det ena gav det andra och nu finns en massa motsvarande pennflöten i cirkulationsplatsen och vid en refug i cykelvägen – en ny VA-symbol även om bara ett av flötena har en avluftningsfunktion.

Kostnaden för de två första etapperna i Östra länken, kallade 4A och 4B, beräknas till 300 miljoner kronor. Då ingår, förutom det nya VA-nätet på över 3,5 kilometer, nya parker, gång- och cykelvägar, tunnlar och en ny cirkulationsplats på Svartövägen. Etapp 4B är färdig i november medan 4A från västra Skurholmen till Lulsundet ska vara klar hösten 2017.

Annons Wateraid