Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Karö tekniska våtmark är en av dagens VA-anläggningar i Östhammar. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Östhammar vill utreda reningsverk och avsaltning

VA-aktuellt

Östhammar Vatten vill starta förstudier för såväl nytt avloppsreningsverk som ett avsaltningsverk för dricksvatten. Kommunens VA-anläggning är mycket ansträngd idag.

I Östhammars kommun, norra Uppsala län, så är VA-situationen ansträngd. I tätorterna Östhammar och Alunda nyttjas idag hela kapaciteten i anläggningarna samtidigt som inflyttningen i kommunen ökar. Något bättre ser det ut i Gimo men totalt sett krävs åtgärder på både dricksvatten- som avloppsreningssidan.

I maj 2017 gick Östhammars kommun in i kommunala driftbolaget Gästrike Vatten. Samtidigt bildades Östhammar Vatten.

Vi har jobbat intensivt under ett drygt års tid för att få en helhetsbild över status och behoven i Östhammar kommun. Nu kan vi föreslå åtgärder både i nutid och på längre sikt, för att komma tillrätta med problemen, säger Lena Blad, vd, Gästrike Vatten, i ett pressmeddelande.

Gästrike Vatten AB arbetar på uppdrag av Östhammar Vatten AB tillsammans med flera förvaltningar inom Östhammars kommun med att ta fram en plan för kommunens VA-utveckling att presentera hösten 2019. Planen ska beskriva VA-utvecklingen i Östhammar kommun mot år 2040 och vidare till år 2060. Som ett led i arbetet har förslag till åtgärder för 2018 tagits fram utifrån det nuvarande kunskapsläget.

– Det är positivt att våra grundvattenutredningar kommer att förstärkas av att även SGU prioriterar utredningar i Östhammar kommun i samarbete med Gästrike Vatten. Det kommer att ge oss bättre kunskap över grundvattenresurserna. SGU kommer att påbörja sina undersökningar på plats i Alunda under tisdagen den 5 juni, fortsätter Lena Blad.

I förslaget från Östhammar Vattens styrelse föreslås till Östhammar kommunfullmäktige föreslås följande åtgärder:

Utöka ramen för verksamhetskostnader för 2018 med en miljon kronor för att

  • utöka pågående arbete med att utreda och säkerställa VA-försörjningen i Östhammar
  • starta en förstudie för ett nytt avloppsreningsverk för Östhammar tätort
  • starta en förstudie för ett avsaltningsverk för dricksvatten för de östra delarna av Östhammars kommun
  • Samt att utreda och projektera en teknisk lösning för att möjliggöra att spillvatten kan transporteras från Östhammar tätorts ledningsnät till Gimo med kostnadstäckning från Östhammar kommun under hösten 2018 till en beräknad kostnad om 300 000 kronor.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid