Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Karö tekniska våtmark är en av dagens VA-anläggningar i Östhammar. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Östhammar närmare avsaltningsverk

VA-aktuellt

Östhammars kommun startar en förstudie för ett avsaltningsverk för dricksvatten för de östra delarna av Östhammars kommun. Samtidigt startas även en förstudie för ett nytt reningsverk för centralorten.

VA-försörjningen i Östhammars kommun, nordost om Uppsala, är mycket ansträngd. Nu föreslår kommunsstyrelsen att att uppdra åt Östhammar Vatten AB att starta en förstudie för ett avsaltningsverk för dricksvatten för de östra delarna av Östhammars kommun samt att att starta en förstudie för nytt avloppsreningsverk för Östhammar tätort, något Cirkulation skrivit om tidigare.

Östhammar Vatten AB ska också till budget och investeringsplan för 2019 ta fram en övergripande konsekvensanalys utifrån VA-anläggningarnas kapacitet, kommande försörjningsbehov och eventuellt kortsiktiga lösningar. Förslaget omfattar även flera lösningar för ledningsnät och avloppsrening.

VA-driften och utvecklingen av VA i Östhammars kommun sköts sedan maj 2017 av Gästrike Vatten. Östhammar Vatten AB är ett kommunalt anläggningsbolag.

Dricksvattenförsörjningen i kommunen baseras på grundvatten och de befintliga resurserna är små och ansträngda. Flera tätorter har idag slagit i taket när det gäller VA-kapaciteten i sin helhet. Bland annat har möjlig nyanslutning till reningsverket i centralorten Östhammar beräknats till noll personer, i en utredning.

Kommunsstyrelsens förslag behandlas av kommunfullmäktige i Östhammar den 25 september. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid