Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

UV-desinfektion installerades snabbt efter utbrottet. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Östersund frias

VA-aktuellt

UPPDATERAD 151026 Kl 14:30. Hovrätten Nedre Norrland friar Östersunds kommun från ansvar för Cryptosporidieutbrottet 2010/2011.

Östersunds kommun bär inget ansvar för Cryptosporideproblemen i dricksvattnet för fem år sedan. ”Att det råkade bli Östersund som blev den första kommun i landet som fick ett stort utbrott framstår som en tillfällighet”, konstaterar hovrätten när den fastställer tingsrättens tidigare dom i fallet.

– Vi har hela tiden hävdat att parasitutbrottet var en allvarlig händelse, men inte någonting brottsligt. Därför känns det naturligtvis bra att även hovrätten, precis som tingsrätten gjorde, valde att gå på vår linje, kommenterar Östersunds kommundirektör Anders Wennerberg i ett pressmeddelande.

Närmare 27 000 personer beräknas ha insjuknat i magåkommor när parasiten Cryptosporidium spreds i Östersunds dricksvatten vintern 2010/2011. Kommunen friades från ansvar vid en dom i tingsrätten i Östersund som offentliggjordes i februari 2014. Nu har hovrätten i Sundsvall gått igenom målet efter att åklagare Lars Magnusson överklagade tingsrättens dom men ingen ny bevisning hade lagts fram.

Liksom tidigare tingsrätten så anser hovrätten inte att kommunen brutit mot livsmedelslagstiftningen då kommunen inte kunde sägas ha brustit i tillsyn eller underhåll av vattenverket. Kontrollåtgärder och vattenprovtagning har skötts korrekt. Inte heller åtalet om miljöbrott gillades.

“Hovrätten finner inte att tillhandahållande av undermåligt dricksvatten kan anses innebära att det vatten som distribuerats genom vattenledningar medför att kommunen släppt ut skadliga föroreningar på ett sätt som kan medföra ansvar enligt 29 kap 1 § miljöbalken”.

De övriga lagrum som prövade var vårdslöshet med gift eller smittämne (16 kap. 9 § brottsbalken), vållande till kroppsskada eller sjukdom (3 kap. 8 § brottsbalken) eller brott mot föreskrifter som meddelats med stöd av livsmedelslagen. I de fallen har det gällt för åklagaren att visa att kommunen varit oaktsam. Hovrätten går även här på tingsrättens linje:

”…Östersunds kommun ansvarigas försummelse, att inte förse beredningen av dricksvatten med tillräckliga säkerhetsbarriärer, inte så oaktsamt att de begått något av de brottsbalksbrott eller brott mot föreskrifter som meddelats med stöd av livsmedelslagen på sätt åklagaren gjort gällande.”

Hovrätten bygger delvis resonemangen på att Östersund vid tiden för utbrottet hade en liknande vaksamhet mot parasitproblem i dricksvatten som många andra kommuner i landet hade då.

Åklagaren hade yrkat på böter för Östersunds kommun på cirka tre miljoner kronor.

En större ombyggnad av Minnesgärde vattenverk i Östersund med installation av membranfilter ska genomföras och budgeteras till 260 miljoner kronor.

Åklagaren har möjlighet att begära prövningstillstånd för överklagande till Högsta Domstolen fram till den 23 november. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid