Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

VA-chef Inger Hansson beräknar att 200 miljoner behövs för att säkra Kristianstads dricksvatten.

Nu rustas alla vattenverk i Kristianstad

Cirkulation 3/16

Spridningen av virus i Everöd, Östra Sönnarslöv och Huaröd sommaren 2015, har ändrat prioriteringen när det gäller upprustningen av Kristianstad kommuns vattenverk. Ett upprustningsprogram för kommunens 20 vattenverk pågår.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Kristianstads vattenverk har generellt dålig beredskap för att hantera mikrobiologiska föroreningar. Istället har man länge litat på sitt alldeles utmärkta grundvatten. Råvattnet kommer från en av landets stora grundvattenakvifärer. Samma grund­vatten som i höstas gav grannkommunen Bromölla utmärkelsen Sveriges godaste kranvatten.

– Vi har grundvatten av så bra kvalitet att man inte tyckt att man behövt desinfektion. Här finns jättemycket att göra, säger VA-chef Inger Hansson till Cirkulation.

Lagom till midsommar 2015 slog magsjukan till i främst två mindre samhällen ett par mil söder om Kristianstad, ett tredje berördes i mycket begränsad omfattning. I efterhand har man konstaterat att ett calicivirus (vinterkräksjuka) spridits via dricksvattnet. Över en tredjedel av de 1 500 boende i området anmälde sig sjuka.

Orsaken visade sig vara att dagvatten förorenat med spillvatten tryckts in i en bräddledning från lågreservoaren efter några tunga regnväder. Det enkla vattenverket hade ingen egentlig beredning och det smittade vattnet pumpades raka vägen till konsumenterna. I det tredje samhället, Huaröd, fanns redan då ett UV-aggregat installerat i lågreservoaren, där blev heller nästan ingen sjuk.

Problemet med den dåligt dokumenterade bräddledningen från reservoaren åtgärdades direkt. Samtidigt sattes desinfektion med UV-ljus in i vattenverket.

Nu fortsätter arbetet med övriga vattenverk i kommunen.  Inte ens i centrala Kristianstads vattenverk finns idag någon desinfektion installerad idag. Många av verken ute på landet är från 1950-talet och det är 50-tals-standard på mycket i verken. Det gäller såväl styrning som process och instrumentering.

– Det har funnits ett utbyggnadsprogram för styrning och övervakning men det är långt ifrån färdigt, berättar Inger Hansson.

Först ut med en större ombyggnad är Tollarps vattenverk. Ett helt nytt vattenverk byggs intill det gamla. Verket är tänkt att bli en modell för framtidens vattenverk i Kristianstad. I samarbete med Malmberg Water byggs ett verk som kan bli en plattform för utbyggnaden av flera verk, ofta med UV-ljus som grund i desinfektionen.

– I Tollarp har vi ett ytligare grundvatten med bekämpningsmedelsrester så där ska även aktivt kol in i beredningen. De tekniska lösningarna blir ju lite skräddarsydda men någon form av desinfektion måste in överallt, troligen oftast UV.

Inger Hansson understryker att arbetet i Tollarp förenklas oerhört mycket av att det gamla verket kan drivas som vanligt ända tills det nya är redo att kopplas in. En viktig del i arbetet med Tollarps vattenverk har varit att få ett lite högre läge på verket. I låglänta Kristianstad är översvämningsriskerna alltid aktuella.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

På andra håll kommer det att handla om ombyggnader av befintliga äldre verk som ska fräschas upp till en modern standard för en livsmedelslokal och ny styrning, el och annat smått och gott.

– Vi avsatte 100 miljoner kronor för hela programmet från början men än så länge har vi inte gjort förstudier för alla verk, säger Inger Hansson Idag bedömer hon att investeringsnivån snarare handlar om 200 miljoner kronor.

Everödshändelsen har satt fingret på hur sårbar dricksvattenproduktionen kan vara för föroreningar som kommer in via gamla bräddavlopp.

– Det bedöms nu preliminärt som en mycket större risk än vad vi insett tidigare, säger Inger Hansson.

Bräddavloppet fanns tidigare med bland en mängd andra åtgärder i det upprustningsprogram som redan fanns men som nu har gjorts om när det gäller prioriteringar. Problemet är naturligtvis svårigheten i att ta reda på hur bräddvattnet leds ut ur reservoarerna när ledningarna saknas på ledningsnätskartan.

Nu har därför åtgärder med UV-desinfektion och bräddavlopp prioriterats först i upprustningsprogrammet. I första hand ska reservoarerna helt separeras från det övriga nätet, i andra hand åtminstone få moderna och effektiva backventiler.

Ett exempel är Åhus vattenverk som drabbades av mindre problem lite senare på hösten, där finns nu modern backventil på plats.

– Vi hade en incident i Åhus med bakterier i vattnet i höstas, berättar Ingrid Hansson.

Vattnet har klorerats från september 2015 till mars 2016 innan man vågade börja fasa ut kloreringen. Åhus har sedan fått gå före i upprustningsprogrammet. Tyvärr var det inte möjligt att ringa in orsaken till problemen i Åhus.

– Vi trodde först att det var takvatten som läckt in via en dagvattennbrunn till lågreservoaren men det kan också röra sig om otäta borror. Nu har vi åtgärdat det, säger Inger Hansson.

Incidenten var också långt ifrån lika allvarlig som den i Everöd. Inga blev sjuka, det rörde sig om några koliforma bakterier som hittades på nätet.

Politikerna i Kristianstad är med på noterna. Det är visserligen en ansträngning att investera så mycket i ett vattenverksprogram på en gång, men det är tydligt för alla att behovet finns.

– Vi jobbar med VA-taxan och den kommer på sikt att behöva höjas över index, säger Inger Hansson.

Sommarens vattenförorening i Everöd, Östra Sönnarslev och Huaröd tog lång tid att sanera, när viruset väl fått fäste i ledningsnätet. Först efter 71 dagar med kokningsrekommendation kunde Kristianstad kommun blåsa faran över.

Annons Wateraid