Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: sylviefrasier/FOAP.

Norrtälje ska reda upp i röran

Cirkulation 5/15

Nu ska det blir ordning och reda i Norrtälje efter de senaste årens röra och skandaler i mångmiljardprojektet att bygga ut vatten- och avloppsnätet. Avsatta kommun­direktörer, ekonomisk oreda och tillbakadragna avgiftsbeslut är bara några av ingredienserna som föregått projektstopp och den nu pågående omplaneringen.

Text/Tomas Carlsson

Det är förra årets nytillträdde VA-chef Sigrid De Geyter som ska ordna upp allting.

– Målet är att få VA-verksamheten på fötter igen. Det handlar om att etablera goda rutiner, få en bra arbetsmiljö och jobba för ekonomisk balans. Vi måste skapa bra rutiner för planering, genomförande och uppföljning. Det är också viktigt att följa den demokratiska ordningen genom att ha en bra dialog med politiker, säger hon till Cirkulation.

I somras utdelade Kommunfullmäktige i Norrtälje en allvarlig anmärkning till förra årets kommunstyrelsen för dess sätt att tidigare sköta avloppsprojektet. Detta efter skarp kritik från kommunens revisorer. Kommunstyrelsen anses ha misskött uppdraget på flera sätt och anmärkningen handlar om bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll av VA-programmet.

– Vi hade tittat lite från och till under några år på VA-programmet, men efter en tidningsartikel i lokaltidningen i början på året om bristerna, anlitade vi externa granskare som snabbt fann en rad saker att anmärka på, säger Johnny Karlsson (S), vice ordförande för kommunrevisorerna.

Bristerna började nämligen bringas i dagen redan förra våren när arbetet med en avvikelserapport startade på VA-avdelningen. En första version av denna presenterades redan förra sommaren, men anses ha blivit stoppad av kommunledningen på grund av det stundande valet. Det var först i december förra året som den blev offentlig, vilket ledde till tidningsartikeln revisorerna reagerade på.

Flera i kommunstyrelsen reserverade sig mot anmärkningen och sa i en kommentar ganska klart att dåvarande kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson känt till missförhållandena utan att informera.

– Han var som ordförande ytterst ansvarig och gillade inte att få sluta med en anmärkning, men hela kommunstyrelsen har ansvar att kräva svar i ett så stort och viktigt projekt som VA-projektet, säger Johnny Karlsson.

Faktum är att en konsultrapport, beställd av förre kommundirektören Per Nordenstam, redan i februari 2014 visade på allvarliga brister. Det talas om uppenbara arbetsmiljöproblem, överbelastning, resursbrist, kommunikationsproblem, med mera. Konsulterna föreslår att projektet stoppas eller fortsätter med väsentligt lägre takt. Möjligen är denna rapport anledningen till att VA-avdelning börjar med en avvikelserapport, men informationen hölls i en trång krets av politiker och tjänstemän och nådde inte hela kommunstyrelsen.

Sigrid De Geyter tillträdde som ny VA-chef i augusti förra året, efter förre VA-chefens pensionering 2013. Strax efter var det val och den politiska majoriteten i kommunen ändrades. Hon säger att hon under förra vårens anställningsprocess inte var medveten om omfattningen av bristerna.

– Det var först när jag började intervjua alla medarbetarna som det stod klart. Inom ett par dagar började jag förstå att det var stora utmaningar. Det var brist på struktur inom avdelningen och det stora projektet höll varken tidplan eller ekonomisk budget. Många medarbetare upplevde att det var en jobbig arbetsmiljö, säger Sigrid De Geyter.

Kommunen är snart uppe i 58 000 invånare, men har bara knappt 18 000 i centralorten. Befolkningen är stadigt växande. Det finns ett hårt inflyttningstryck från Stockholmsområdet till den natursköna skärgårdskommunen. Dessutom mångdubblas befolkningen under somrarna.

Norrtälje har enormt många sjönära tomter och därför också väldigt mycket fritidshus med enskilda avlopp. Det finns 33 000 fastigheter med enskilt avlopp, svenskt rekord. Det är bara 30 000 av invånarna som är anslutna till det komplexa kommunala VA-nätet, som omfattar 20 avlopps­reningsverk och elva vattenverk.

Mångmiljardprogrammet som initierades 2006 var avsett att förbättra situationen med låg anslutningsgrad. 2008 antogs en plan för utbyggnad, som reviderades 2011. I det läget omfattade den 13 600 fastigheter i 89 olika områden. Men planen har inte följts. Rutiner saknades och det fanns inte resurser, varken när det gällde personalmängd eller kompetens.

Områden som skulle vara prioriterade enligt vattentjänstlagen paragraf 6, har kommit på efterkälken, medan andra områden blivit anslutna tidigare. I den lokala offentliga debatten föreslås att områden där mäktiga personer bor har fått anslutning tidigare, utan att det varit prioriterat.

Klart är i alla fall att vissa löften, i strid mot bestämmelserna, har getts till olika fastighets­ägare. Bland annat har ett antal fastighetsägare fått löfte om 2011 års anslutningstaxa. Men så blev det förseningar. Förutom brist på resurser för projektet drabbades också en entreprenadfirma av konkurs mitt i allt. Det försenade projektet i minst ett år.

I år har bland annat ett ärende avgjorts där området efterdebiterats med 50 000 kronor per fastighet enligt en nyare taxa, men kommunen har alldeles nyligen beslutat att låta den gamla utlovade taxan kvarstå och istället tillskjuta resterande medel, 15 miljoner, från skattepengar.

En annan miss är att projektet blivit 300 miljoner kronor dyrare än planerat. Det finns exempel på områden med samfälligheter där kommunen har byggt anläggning som om det vore verksamhetsområde, men bara debiterat en del av avgifterna. I princip har kommunen därmed skänkt anläggningen till samfälligheterna och belastat VA-kollektivets ekonomi, vilket inte är tillåtet. Detta utreds nu och nya beslut kommer i höst där kommunen hoppas kunna ta tillbaka anläggningarna.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

– Det är väldigt komplexa frågor och kommunfullmäktige fattar beslut på en samlad bedömning av olika lagar och regler, säger Ludvig Lagerkranz, jurist som nyligen förstärkt VA-avdelningen i Norrtälje.

Ytterligare misstag har varit att räkna för högt på anslutningsviljan totalt sett. Personer vi talat med menar att projektets »framtunghet« underskattats från början – framtida avgiftsfinansiering har inte säkerställts. Kalkylerna har mer eller mindre byggt på att alla ansluter sig.

Det framstår, när Cirkulation pratar med en mängd personer, varav en del vill vara anonyma, som om den allmänna uppfattning är att en liten krets personer i ledande positioner tidigare kört sitt eget race i projektet, och sedan försökt dölja att det blivit fel.

När vidden av alla problem blev uppenbara under våren var därför förtroendet för Norrtäljes ledande tjänstemän slut. I maj tvingades kommundirektören Per Nordenstam att sluta, bland annat för att ha mörkat avvikelserapporten till efter valet. Han hade redan tidigare fått en varning efter ha godkänt privata kvitton som utlägg på IT-avdelningen.

Några dagar senare får även vice kommundirektören Tommie Eriksson sluta. Även han hade kritiserats skarpt av revisorerna. Förre VA-chefen gick i pension i slutet av 2013. Kommunalrådet Kjell Jansson blev istället oppositionsråd efter höstens val när den politiska majoriteten i kommunen ändrades. Därmed är idag samtliga person som tidigare hade ansvar, borta från projektet.

– Jag fick reda på strax innan jul att det fanns stora problem i projektet, säger Ulrika Falk (S), nytillträdd som kommunalråd efter valet.

Det var också hon som såg till att de båda kommundirektörerna fick sluta.

– Situationen var ohållbar och det fanns brister i förtroendet. Styrningen förutsätter en nära och förtroendefull relation mellan politik och förvaltning. Kommundirektören har givetvis en nyckelroll, säger Ulrika Falk.

Hon anser att det varit ett hårt tryck från politiken på projektet trots bristerna i organisationen, så att kraven därmed blivit orimliga.

– Nu ligger fokus på att det ska bli ordning och reda. Det är inte en fixarkultur vi behöver utan en förvaltningskultur. Det är lite väl många grejer som »fixats till« i den välvilliga ambitionen att få fler att ansluta sig. Med facit i hand ser vi också att kalkylerna inte haft den kvalitet de borde, säger Ulrika Falk.

Förra kommunalrådet Kjell Jansson (M), anser att mycket av kritiken är överdriven och att alla verkar ha glömt att det redan från början var klart att projektet under många år var planerat att gå med underskott.

– Det tar tid att få alla att ansluta sig och det har vi känt till. Tråkigt att revisorerna inte förstått det, säger han.

Kjell Janssons uppfattning är att problemen har funnits på tjänstemannanivå, där han har fått intrycket att det varit intern oenighet.

– Det har hänt en massa saker på tjänstemannanivå som förbryllar mig. Och när VA-chefen slutade gjorde VA-avdelningen sin rapport och ville sopa över skulden på honom när han inte var kvar länge, säger Kjell Jansson och tillägger:

– Sigrid, nya VA-chefen är jättebra, men jag är misstänksam mot viljan hos den politiska majoriteten att genomföra det här.

Tidigare vice kommundirektören Tommie Eriks­son var också den av de båda direktörerna som fick ett stort ansvar för VA-frågorna eftersom han tidigare varit teknisk chef i kommunen. Han menar att avvikelserapporten var gjord till hjälp för den nye VA-chefen, och den skulle efter hennes tillträde beredas för presentation för politiken senare på året.

– Politiken ville ha en ny ledning och annan styrning av tjänstemannasidan i kommunen. Det var anledningen till att vi fick sluta och VA-projektet var något de lutade sig mot då. Det är spelets regler att politiken bestämmer vilka de vill ha i ledningen, säger Tommie Eriksson.

Även om arbete med utbyggnadsprojekt pågår fortfarande är VA-programmet upphävt.

En VA-policy väntas vara klar i september och den ska resultera i en ny VA-plan. Den nya planen blir inte lika detaljprojekterad, utan mera övergripande, för att sedan successivt leda till bättre övervägda detaljbeslut.

– Det tidigare programmet var väldigt detaljerat med många skarpa deadlines för olika områden och det blir för svårhanterligt, säger Sigrid De Geyter och tillägger:

– Inom något år är vi på fötter igen. Vi har nu sammanhållning och engagemang inom avdelning och bra dialog med politikerna. Man måste vara realist och vara försiktigt. Det tar mycket tid att förändra.

Ambitionen är att följa Vägledning för kommunal VA-planering som Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten kom med förra året.

Annons Wateraid