Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Läkemedels laddning avgör miljöegenskaper

VA-aktuellt

Läkemedels laddning kan avgöra hur de binder sig till material i naturen. Det visar forskare vid Högskolan Kristianstad som har utvecklat ett analysinstrument för att beskriva läkemedelsresters beteende i naturen. Den nya metoden kan också användas för att studera inbindning till aktivt kol samt för att utveckla nya filtermaterial till modern vattenreningsteknik i avloppsreningsverk som förhindrar läkemedelsutsläpp.

Ola Svahn och Erland Björklund, båda forskande analytiska kemister vid Högskolan Kristianstad, har utvecklat ett kemiskt analysinstrument som ett alternativ och komplement till tidigare analysmetoder. Den nya snabbare metoden ger mer nyanserade svar och ny kunskap om hur olika läkemedel beter sig och binder in till naturliga sediment och till reningsverkens slam. Jämfört med klassiska miljögifter som PCB och DDT så har läkemedelsmolekyler andra kemiska egenskaper som påverkar inbindningsförmågan. Dessutom varierar inbindningen mycket mellan olika typer av läkemedel.

Negativt laddade läkemedel, som det smärtstillande diklofenak i Voltaren, skiljer sig från positivt laddade ämnen, som atenolol i hjärtmedicinen Tenormin.

– Vi har tittat på sex vanliga läkemedel och med vårt nya analysinstrument ser vi nu att både neutrala och positivt laddade läkemedel har en tendens att binda in till matriser med högt organiskt innehåll, som slammet i reningsverken och vissa bottensediment. Detta påkallar försiktighet kring hanteringen av det slam vi använder på våra åkrar eftersom vissa ämnen kan följa med slammet ut i naturen igen. När det gäller de läkemedel som binder sämre till naturliga material så kan det finnas risker förknippade med att rena vattnet från läkemedelsrester med hjälp av våtmarker genom att översila dessa med avloppsvatten. Detta eftersom de lättrörliga läkemedlen riskerar att nå grundvattnet, säger Ola Svahn i ett pressmeddelande.

Nyligen publicerades forskarnas resultat i den vetenskapliga tidskriften Journal of Chromatography A, i artikeln visar de bland annat hur läkemedlens laddning påverkar inbindningen till olika material.

– Det analysinstrument vi utvecklat kan också vara en vägvisare när vi vill få ny kunskap om hur vi på bästa sätt avlägsnar exempelvis läkemedel från avloppsvatten, säger Erland Björklund. Vi har inledningsvis studerat ett tiotal kommersiellt tillgängliga aktiva kol och baserat på våra resultat valt ut två koltyper som i dag testas i större skala på Osby reningsverk. Resultatet av denna storskaliga rening av vattenmassor med ett fjärde reningssteg kommer vi att redovisa senare i höst.

Nu har de två Kristianstadsforskarna också inlett studier kring nya alternativa filtermaterial. De berättar att de sett positiva resultat av läkemedelsadsorption med biokol, som ett billigare och kanske ibland mer effektivt alternativ än aktivt kol. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid