Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Konsultrapport ger ris och ros till Örebros vattenberedskap

VA-aktuellt

Örebro kommun har skött sig bra under höstens och vinterns extremt låga vattennivåer i tillrinningsområdet för kommunens vattentäkt Svartån. Samtidigt får kommunen kritik för att inte haft tillräcklig bra planarbete då risken för konsekvenserna av en längre torrperiod inte funnits i planeringen.

Örebro kommun har tidigare inte räknat med att en lång torrperiod skulle kunna resultera i råvattenbrist i dricksvattenförsörjningen. Det konstaterar en extern utredning från konsulten Ramböll, utförd på uppdrag av Örebro kommun. Samtidigt påpekas i utredningen att länsstyrelsen i Örebro län i sina klimatscenarier varnar för översvämningsrisker och ökad nederbörd, inte för torka.

– Vi ville ha en så kallade second opinion från en extern expert, för att få ytterligare kunskap till vårt fortsatta arbete med att säkra dricksvattentillgången i Örebro, kommenterar Anne Andersson, kommundirektör, som anlitade konsulten på uppdrag av kommunstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Konsulten, Ramböll Sverige AB, har överlämnat sin rapport till Örebro kommun. I rapporten rekommenderas att Örebro kommun bör ha en tydligare handlingsplan för säker tillgång på dricksvatten i väntan på att vatten kan tas från Vättern, något som ligger 10-12 år framåt i tid.

Konsulten konstaterar också att planeringen för att ta vatten från Vättern, som är ett långsiktigt samarbete med många andra kommuner, är gedigen men att redovisningar och analyser kan fördjupas ytterligare. “Det finns brister i redovisning av motiveringar till de val av alternativ som gjorts. Det är starkt rekommenderat att en jämförelseanalys genomförs där alla alternativen i Vätternvattenprojektet jämförs med varandra utifrån hållbarhetskriterier (där kostnad ingår) för att tydligt visa värdet av valt alternativ ur ett hållbarhetsperspektiv”, skriver Rambölls utredare.

– Det är värdefullt att få de här kommentarerna, och efter att Kommunstyrelsen har antagit rapporten den 9 maj kommer vi att lämna över den till Tekniska förvaltningen som ett viktigt inspel i arbetet framåt, säger Anne Andersson. Tidigare har både Örebro kommun och andra kommuner och myndigheter fokuserat på översvämningar och risk för smittor i vattnet, i arbetet med riskanalyser och åtgärder. Nu har vi och många andra ännu en risk att hantera och planera för, brist på dricksvatten.

Utredningen kan i viss mån läsas som en bekräftelse på en del av den kritik som nyligen framförts mot kommunens beredskap för dricksvattenproblem. Kommunen har fokuserat på några av de reglerade sjöar som avvattnas till Svartån, men har kanske inte haft fokus på samtliga sjöar som ingår i systemet. Det gäller framförallt Laxsjöarna i Laxå kommun. ”De olika intressena i Svartån måste samordnas, prioriteras och övervakas noga framöver. En handlingsplan bör snarast tas fram för att förhindra att en motsvarande incident sker igen. Alternativa råvatten i reserv bör övervägas”, skriver utredaren.

– Vi har samtal med Laxå vatten AB kring hur vi gemensamt kan nyttja Laxsjöarna i framtiden på bästa sätt, säger Hanna Dufva, förvaltningschef på Tekniska förvaltningen. När det gäller arbetet med att förutse låga vattennivåer i de sjöar som förser Svartån med vatten, så har vi bland annat placerat ut fler digitala vattennivåmätare i de sjöarna, för att kunna följa nivåerna i realtid och på så sätt snabbt kunna ställa om uttaget av vatten till Svartån. Händelsen i höstas har bekräftat hur viktigt vårt arbete med att garantera tillgång till bra dricksvatten för alla örebroare är, och vi har helt enkelt vässat oss ytterligare. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid