Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Peter Sörngård, Svenskt Vatten. Nationella Kon­fe­rensen Avlopp och Miljö, Nam18, hålls i ­Linköping 31 januari till 1 februari.

I fokus: läkemedel och mikroföroreningar

Cirkulation 8/17

I månadskiftet januari-februari 2018 hålls den nationella avloppskonferensen »Avlopp och miljö« för tredje gången. Nam18 arrangeras i Linköping och pågår i två dagar. Teman är rening av läkemedel, mikroföroreningar och framtidsspaning.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Peter Sörngård på Svenskt Vatten är en av de ansvariga bakom Nam18.

Berätta om konferensen.

– Det här blir tredje gången vi kör den. Det började i Örebro och sedan hade vi Växjö förra året och nu blir det Linköping. Det här startade egentligen för att vi med någon regelbundenhet ville samla ihop all den kunskapsutveckling och forskning som vi gör, och kunna presentera den. Samtidigt vill vi kunna föra ut konkreta och praktiska tillämpningar. På så sätt vill vi nå inte bara de stora som ofta redan är inne i utvecklingen utan även de mindre kommunerna. Så vi vill ha en blandning av forskning och praktik.

– Vi vill också nå ut med den här kunskapen inte bara till VA utan även till miljö- och hälsa och myndigheter som ska tillämpa den här kunskapen.

Har ni hunnit se någon utveckling av de frågorna som tas upp på konferensen under de här åren?

– Vi har haft lite olika inriktningar på dem och inte bara någon enstaka specifik sakfråga. Det som alla lyft fram under alla tillfällen är de korta spaningarna där man får glimtar av vad någon har gjort, kunskap om olika projekt och namn så att man kan gå vidare själv. Praktiska erfarenheter och korta presentationer har varit väldigt populärt, istället för enbart teoretiska utläggningar under en hel timme. Det blandade konceptet bygger vi vidare på.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Sakfrågemässigt, finns det någon ut­veck­ling där?

– Vi har försökt att suga upp det vi tyckt varit mest aktuellt och som vi tyckt behövt lyftas. Första gången hade vi mer traditionella frågor som exempelvis slam och reningsteknik. Den andra gången hade vi mer fokus på bräddningar, bräddvattenrening och dagvattenrening. Det är ju något som lyfts i vattenförvaltningen som det kan behövas lite mer fokus på det så inte allt handlar om reningsverken.

– Den här gången vill vi samla allt som är gjort när det gäller läkemedel och mikroföroreningar. Där har vi på Svenskt Vatten och även flera av våra medlemmar varit med under flera år, det gäller även myndigheter som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, och gjort rapporter och genomfört olika uppdrag. Vi vill nu föra ut allt vi ett tillfälle. Det blir också tillfälle till spännande studiebesök.

Är det mycket av den kunskap som produceras i Svenskt Vatten Utveckling?

– Det är mycket Svenskt Vatten Utveckling och Svenskt Vatten men den här gången gör vi faktiskt detta tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten eftersom det också är flera myndighetsuppdrag som ska presenteras. Vi har alltid haft med VA-klustren i arbetet samt en medlem. Den här gången är det Mälardalsklustret och Tekniska Verken i Linköping.

Är det något mer du vill tillägga?

– Det kan vara bra att vara ute i god tid med sin anmälan. Vi räknar med cirka 250 deltagare. Det har ökat kraftigt från gång till gång. Första tillfället var vi bara 120, andra gången var vi 200, så nu hoppas vi på minst 250.

– Vi har även ett spår för framtidens teknik, digital teknik som kan vara intressant för att sköta både reningsverk och andra VA-anläggningar. Det kommer handla om förutsättningar, möjligheter och risker med tekniken.

Vilka är målgruppen?

– Det är utvecklingsingenjörer och i mindre kommuner ofta VA-ingenjörer och VA-chefer, där får de ju ofta vara allt i ett. Sedan är det även tillsynsmyndigheter och länsstyrelser. Miljödomstolar tror vi också kan hitta mycket intressant i den forskning som presenteras. Det här är ju inte branschorganisationen som för fram sin synpunkt utan här är det mer neutrala forskare från universitetet som pratar. Det här är ju saker som så småningom kommer upp till domstolarna så vi hoppas att även de ska bli intresserade.

Annons Wateraid