Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Gör om och gör rätt

VA-aktuellt

Flera remissinstanser är hårda i sina omdömen om Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer inför de kommande årens vattenarbete. Nu kommer Växjö kommun med budskapet ”Gör om och gör rätt”.

Växjö kommun har hård kritik mot Vattenmyndighetens underlag till samråd om Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för åren 2015-2021 för Västerhavets vattendistrikt och Södra Östersjöns vattendistrikt.

Kommunen vill nu skapa uppmärksamhet kring frågan och har bland annat gått ut med ett pressmeddelande för att visa sin ståndpunkt.

– Vi är positiva till en ökad ambitionsnivå i arbetet med vattenförvaltning, det ligger väl i linje med Växjö kommuns målsättning med omfattande satsningar inom VA-sektorn, samhällsplanering, arbetet med att åtgärda övergödda sjöar och en mängd andra områden, säger Per Schöldberg (C) kommunalråd i ett pressmeddelande, men det material vi har fått innehåller så mycket felaktigheter att det inte går att ställa sig bakom. Vårt budskap till Vattenmyndigheten är att arbeta om underlaget – gör om och gör rätt!

Växjö kommun anser dels att

  • åtgärdsprogrammet inte uppfyller vad som sägs i Miljöbalken om att ett åtgärdsprogram ska innehålla ”en analys av programmets konsekvenser från allmän och enskild synpunkt och hur åtgärderna enligt 2 är avsedda att finansieras” (Miljöbalken 5 kap 6 §, p6).
  • att kravet på analys av konsekvenser och kvantifiering av kostnader och nytta enligt 6 kap. 6 § vattenförvaltningsförordningen inte har uppfyllts.

Enligt Växjö kommuns remissvar innehåller materialet en stor mängd felaktigheter som ska ge en falsk förespegling om både miljöpotential och kostnader. Kommunen anser också att ambitionshöjningen är orimligt omfattande. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid