Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Fyra brunnar med PFAS i Naturvårdsverkets screening

VA-aktuellt

Naturvårdsverket har hittat fyra vattenbrunnar som innehåller halter av PFAS som överskrider Livsmedelsverkets åtgärdsgräns på 90 ng/l. Resultaten kommer från den screening efter miljögifter som genomförts under sommaren. Det är bara några få av ett stort antal prover som visat förhöjda halter av PFAS och växtskyddsmedel.

Det är Naturvårdsverket som tillsammans med flera andra myndigheter genomför en bred undersökning av förekomsten av miljögifter, bland annat högfluorerade ämnen, PFAS, och bekämpningsmedelsrester i yt- och grundvatten. Regeringen gav uppdraget till myndigheterna i januari.

Sommarens provtagning har varit inriktad på vatten som kan användas som dricksvatten. I fyra av drygt 180 brunnar har halter mellan 114-197 ng/l PFAS-ämnen påträffats, som högsta värden. Halterna i de prover som tagits varierar dock ordentligt mellan provtagningstillfällena.

Det gäller två platser i Skåne och två i Halland. Ytterligare elva brunnar i södra Sverige har visat förhöjda halter av växtskyddsmedel, nivåerna är dock långt under vad Livsmedelsverket bedömer som hälsofarligt.

Att halterna verkar variera bekräftas också av VA-chefen i Kristianstad, som har en av de aktuella brunnarna i sitt ansvarsområde, Åhus.

– Det märkliga är att vi själva tidigare tagit prov i samma brunn som inte visade på förhöjda värden, kommenterar VA-chef Inger Hansson via Twitter.

Den aktuella brunnen i Åhus stängdes så fort Kristianstads kommun fick preliminära svar från det aktuella provtagningen och det finns inga planer på att öppna den igen. En nyanlagd mycket djup vattentäkt finns redan som ersättning.

Mycket arbete med screeningen återstår innan regeringsuppdraget ska slutredovisas den 1 april 2016. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid