Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

professor em i livsmedelstoxikologi

En ny strategi för kemiska föroreningar

Cirkulation 5/21

Hälso- och miljöfarliga kemiska föroreningar utgör ett allt större problem för såväl avloppsreningsverk som dricksvattenproducenter. Vår mycket begränsade kunskap om vilka ämnen som utgör de största riskerna för miljön och för människors hälsa, i kombination med det nästintill oändliga antalet ämnen, gör det omöjligt att övervaka alla toxiska ämnen med kemisk analys.

Text/Johan Lundqvist & Agneta Oskarsson/BioCell Analytica

Internationell forskning visar att kända miljögifter, som är det som myndigheter och dricksvattenproducenter fokuserar på idag, står för en mycket liten del av de potentiella hälsorisker som kan uppstå om dricksvattnet förorenas av kemikalier. I storleksordningen 95 – 99 procent av de toxiska effekter som kan uppmätas i vattenprover orsakas av okända kemikalier eller cocktaileffekter, vilka helt förbises i dagens arbete med att säkra dricksvattnet. Ett helt nytt angreppssätt krävs för att säkerställa att vårt dricksvatten inte förorenas av hälsofarliga kemikalier.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid