Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Sobacken i Borås är platsen för stadens nya samlokaliserade energi- och miljöcenter (visionsbild).

Borås Energi- och miljöcenter en halv miljard dyrare

VA-aktuellt

Det nya centret för avloppsrening och kraftvärme i Borås, Sobacken, kan bli 500 miljoner kronor dyrare än vad som tidigare beräknats. En anledning är att nästan samtliga upphandlingar som gjorts har överklagats. En annan är en felbudgeterad överföringsledning.

Projektet med att bygga ett nytt avloppsrenings- och kraftvärmeverk på Sobacken i Borås fördyras kraftig, bland annat på grund av att upphandlingarna som gjorts enligt lagen om offentlig upphandling i regel blivit överklagade i både en eller i bland två rättsliga instanser. I samtliga fall utom ett har Borås Energi vunnit i rätten och inte behövt göra om upphandlingarna. Enligt Borås Energi har överklagandena medfört fördyrade finanskostnader samt förlängt tidsplanen för projektet.

– Bolaget ser allvarligt på den uppkomna utvecklingen och arbetar intensivt för att hantera detta. Dock kommer ursprunglig budget för respektive delprojekt att behållas. Den utökade budgetramen kommer endast att användas för de oförutsedda projektkostnaderna som hittills har identifierats, säger Eva Théen-Johansson Styrelseordförande i Borås Energi.

Projektet kommer att finansieras av VA-kollektivet och av fjärrvärmekunderna. För VA motsvarar den utökade budgetramen en kostnadsökning på cirka 6 procent som en engångskostnad. VA-taxorna i Borås har tidigare preliminärt beräknats öka med 23 procent när det stora nybygget står klart, vilket skulle hamna strax över riksmedel om taxan införts idag. Men riksmedel beräknas också öka och i kalkylerna kommer Borås även i framtiden att ligga under riksmedel. Men redan under några år har en stegvis ökning skett med cirka fem procent per år, och den ska också fortsätta efter att verket är klart. År 2023 beräknas den totala taxeökningen vara cirka 65 procent.

Det var i maj 2015 som Borås kommunfullmäktige beslutade om den stora infrastruktursatsningen inom budgeten 3 167 miljoner kronor. Avloppsreningsverkets del i den budgeten var 1,36 miljarder.

Till grund för beslutsunderlaget som Borås Energi och Miljö hade tagit fram låg budgetofferter för anläggningarna som skulle uppföras. Budgetofferterna var i sin tur framtagna under 2014 för beslut i bolagets styrelse i november 2014. Enligt Borås Energi har flera omvärldsfaktorer påverkats negativt ur projektets synvinkel sedan de första underlagen togs fram.

För många av anläggningarna och framförallt för projektet med överföringsledningarna där pumpstationen på Gässlösa där dagens reningsverk ligger ingår, har detaljprojektering utförts efter investeringsbeslutet och projektet har successivt kommit närmare slutliga konstruktioner och lösningar. I vissa fall har det visat sig att ursprunglig budget inte har varit på rätt nivå.

När det gäller projektet med överföringsledningarna har projekteringen fått göras om ett antal gånger på grund av förändringar i ledningsdragningen. Den ursprungligt tänkta dragningen, har på vissa delsträckor, lämnats och projektet har tvingats välja dyrare alternativ av olika orsaker. Pumpstationens komplexitet var också underskattad i de första underlagen. Kostnaden för överföringen som också lyfter avloppsvattnet 25 meter budgeterades ursprungligen till 527 miljoner kronor, men ligger i en ny beräkning på 872 miljoner kronor, uppger Sveriges Radio Kronoberg, vilket förklarar 70 procent av kostnadsökningen.

Gässlösa, ett av de första reningsverken i Sverige där det infördes biologisk rening, har efter stegvisa utbyggnader en kapacitet på 110 000 pe. Belastningen har i många år varit för hög för verket, så kravnivåerna för bland annat kväve har överskridits regelbundet. Den nya verket på Sobacken blir istället på 150 000 pe, vilket ska täcka behovet under hela dess livstid. Medelflödet per dygn beräknas till 57 000 kubikmeter. Tack vare det rymliga läget har teknikvalet blivit traditionell aktivslambehandling.

Borås nya samlokaliserade Energi- och miljöcenter ska stå klart under 2019, något år senare än vad de första planerna pekade på. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid