Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Simulerade koncentrationer för de sex ogräsmedlen i studien. Kartan visar hur riskerna varierar på olika ställen i länet.

Bekämpningsmedel risk för grundvattnet

VA-aktuellt

Riskerna för att bekämpningsmedel ska läcka ut till grundvatten varierar stort i Skåne. Riskerna är störst i de södra och västra delarna av Skåne. Det visar en ny undersökning från länsstyrelsen och SLU.

Med hjälp av riskbedömningsverktyget Macro-SE har simuleringar gjorts, där data från jordbrukets användning av bekämpningsmedel kombinerats med data för till exempel klimat, markanvändning och jordarter.

Riskanalysen har gjorts för sex olika ogräsmedel som har, eller har haft, en stor användning inom det skånska jordbruket. Samtliga sex ogräsmedel har tidigare hittats i grundvatten inom miljöövervakningen.

 Simuleringarna pekar på att med dagens användning skulle samtliga undersökta substanser kunna spåras i grundvattnet. För några av substanserna finns en risk att de sammantaget skulle kunna överstiga gränsvärdet för tjänligt dricksvatten, i några mycket små områden i delar av Skåne. 

 – Att simuleringarna visar att dagens användning av bekämpningsmedel kan utgöra en risk, innebär att problemet inte enbart ska ses som en följd av gamla synder. Användningen riskerar att också vara ett pågående problem, säger Gustaf Boström, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

Analysen visar att riskerna generellt är större i västra och södra Skåne. Här är andelen jordbruksmark större och klimatet våtare, vilket gör att bekämpningsmedel i högre grad följer med nederbörden ner till grundvattnet.

Riskkarteringen har utförts för bekämpningsmedlen bentazon, isoproturon, kvinmerak, MCPA, metazaklor och metribuzin vilka tidigare har påvisats i grundvatten. Bentazon är generellt den, av idag godkända substanser, som oftast förekommer i grundvatten på en nationell nivå.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Simuleringar har också gjorts för historisk användning av bentazon och MCPA. Utifrån användningsdata som var typisk 1986 kan man se att det är stora skillnader i riskerna för grundvattenläckage jämfört med dagens användning. Simuleringarna med den historiska användningen resulterade i avsevärt högre koncentrationer, vilket framförallt förklaras med de betydligt högre doserna som då tilläts. Det stämmer också med de nationella erfarenheterna där undersökningar visar att halterna av bekämpningsmedel i grundvatten generellt minskar.

Läs mer:

Riskkartering av bekämpningsmedel i Skånes grundvatten

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid