Annons Kamstrup 2024

Lennheden-Tjärna dricksvattenanläggning i Dalarna är en av de som omfattas av den nya klassningen som riksintresse. Foto: Erik WInnfors Wannberg

28 vattenanläggningar blir riksintresse

VA-aktuellt

Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har beslutat att 28 av landets dricksvattenanläggningar är av riksintresse för vattenförsörjning. Det rör sig om områden med anläggningar från norr till söder i Sverige som tillsammans försörjer över 6,1 miljoner personer med dricksvatten.

Fram till idag har det enbart varit området med Bolmentunneln i Skåne som varit utpekat som riksintresse för vattenförsörjningen. Nu får Bolmentunneln sällskap av en mängd dricksvattenanläggningar i landet när Hav beslutat om riksintresse för vattenförsörjning.

– Myndighetens beslut gör att dricksvattenförsörjningen får samma status som andra viktiga samhällsfunktioner. Det förenklar också för olika aktörer att ta hänsyn till dricksvattnet vid planering och utbyggnad av till exempel bostäder, vägar och, järnvägar, säger Margareta Lundin Unger på Hav, i ett pressmeddelande.

Mark- och vattenområden som är av nationell betydelse kan pekas ut som riksintresse. Enligt miljöbalken ska områden som är särskilt lämpliga för anläggningar för till exempel energiproduktion, kommunikationer och vattenförsörjning skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra nyttjandet av sådana anläggningar.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att peka ut områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning. Det kan röra sig om vattenverk, överföringsledningar men också områden för intag av vatten och för infiltration.

– Vi har arbetat med frågan om fler riksintressen för dricksvattenförsörjning under en lång period och i stort samråd med andra myndigheter och berörda. Vi är väldigt glada över att ha kommit så här långt, säger Margareta Lundin Unger.

De nu utpekade anläggningarna finns i 18 av 21 svenska län. De remissinstanser som uttalat sig om förslaget har haft en del synpunkger.

– Många instanser vill att även själva vattentäkten ska kunna pekas ut som riksintresse. För att det ska kunna ske krävs en lagändring, vilket bland annat föreslagits i riksintresseutredningen. Hav förespråkar också en lagändring på sikt. Men vi ser detta beslut som ett viktigt steg i arbetet med att stärka skyddet av vår dricksvattenförsörjning. Många anläggningar ligger i nära anslutning till sjöar eller viktiga grundvattentäkter, och vattentäkten är självklart en förutsättning för anläggningens funktion, säger Margareta Lundin Unger.

Huvudkriterier för att en anläggning för vattenförsörjning ska pekas ut som riksintresse är att den nyttjas eller kan nyttjas av många människor (minst 50 000), att den har stor kapacitet och god kvalitet, att den behövs som reserv eller för framtida användning. Den ska också vara rustad för påverkan från klimatförändringar som ökad risk för översvämningar och högre vattentemperaturer.

Områden av riksintresse ska beaktas i den kommunala planläggningen och redovisas i kommunernas översiktsplaner. Vid prövning och planering av till exempel framtida järnvägs- eller vägbyggen kan olika intressen vägas mot varandra. Om de olika intressena inte är förenliga med varandra ska det som bäst främjar en långsiktig hushållning med marken eller vattnet få företräde. Det är den instans som slutligen prövar ett ärende, till exempel mark- och miljödomstolen, som avgör vilket riksintresse som ska väga tyngst. (EW)

De 28 anläggningarna är:

 • Blekinge län

          Karlskronas vattenverk och infiltrationsanläggning

          -Johannishusåsen

 • Dalarnas län

          Lennheden-Tjärna dricksvattenanläggningar

 • Gotlands län

          Visbys dricksvattenanläggningar

 • Gävleborgs läns

          Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggningar

 • Hallands län

          Fjärås-bräcka vattenverk

 • Jämtlands län

          Minnesgärdets vattenverk

 • Jönköpings län

          Jönköpings kommuns dricksvattenanläggningar

 • Kronobergs län

          Bergaåsen med tillhörande anläggningar

 • Norrbottens län

          Gäddvik vattenverk

 • Skåne län

          Ringsjöverket

          Vombverket

 • Stockholms län

          Görvälnverket

          Lovöverket

          Norrvattens reservvattenverk

          Norsborgsverket

 • Södermanlands län

           Högåsens vattenverk

           Hyndevads vattenverk

 • Uppsala län

          Uppsala kommuns dricksvattenanläggningar

 • Värmlands län

          Forslunda vattenverk

 • Västernorrlands län

          Sundsvall och Timrås dricksvattenanläggningar

 • Västmanlands län

          Västerås kommuns dricksvattenanläggningar

 • Västra Götalands län

          Göteborgs stads dricksvattenanläggningar

          Skaraborgsvattens kommunalförbunds dricksvattenanläggningar

 • Örebro län

          Skråmsta vattenverk

 • Östergötlands län

          Berggårdens vattenverk

          Borgs vattenverk

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid