Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen

Riksdagsledamöterna måttligt intresserade av VA-frågor

VA-aktuellt

Den allmänna motionstiden i Riksdagen gick ut igår eftermiddag. Intresset för frågor med VA-anknytning är som vanligt begränsat bland riksdagsledamöterna men bland förslagen finns ändå bland annat förbättrad dialog om vattenskyddsområden, översvämningsrisker och synpunkter på slamgödsling

Elva motioner som har bäring på VA-området har Cirkulation hittat vid en genomgång av de 2 887 riksdagsmotionerna. 

Renare hav och vattendrag, Lena Ek (C) motionerar om en sammanhållen politik inom området och pekar bland annat på behovet av dialogmodeller för att inkludera markägare vid skapande av vattenskyddsområden. Lena Ek vill också säkerställa att det finns tillräckliga resurser när det gäller insatser för sanering av vattentäkter som förorenats av kemikalier och att regeringen tar vara på den kemikalieproposition som den förra regeringen lade fram under 2013. (Motion 2014/15:2542)

Emma Hult m fl (MP) vill få skyddet av Vättern förklarad som ett överordnat riksintresse. Detta som ett skydd för Vättern som vattentäkt. Motionerna ser bland annat Försvarets övningar och kommande gruvverksamhet som hot mot Vätterns vattenkvalitet. (Motion 2014/15:1971)

Stigande vattennivåer i Vänern intresserar Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (M). Motionärerna vill få en översikt av riskerna med stigande vattennivåer i Vänern och dess avrinning via Göta älv och uppdra åt SGI alternativt länsstyrelsen att samordna klimatanpassningsinsatser. (Motion 2014/15:1714.

En hållbar dagvattenhantering för att undvika översvämningar. Sofia Damm (KD) vill ha en genomgång av nationell vägledning och lagstiftning kring hur beredskapen mot översvämningar ska stärkas. Motionären anser att de svenska kommunerna behöver stödjas för att klimatanpassa systemen. Det krävs tydligare vägledning och lagstiftning kring hur beredskapen mot översvämningar ska stärkas, både vad gäller att informera och att fastställa det lagliga ansvaret för det förebyggande arbetet. (Motion 2014/15:1204)

Tuve Skånberg (KD) vill lagstifta om krav på odlingsfria zoner på 5-10 meter längs vattendrag. Detta för att minska läckaget av näringsämnen från åkermark. (Motion 2014/15:889).

Kristina Nilsson m fl (S) tar upp frågan om att den nya regeringen bör arbeta för att minska gifterna i Östersjön och i Bottenhavet. Det gäller både dagens utsläpp och skador orsakade av tidigare industripåverkan. En aktiv klimat- och miljöpolitik är en politik för framtidens jobb och därmed för framtidens välfärd. Åtgärder för bättre vattenmiljö. (Motion 2014/15:733).

Sluta gödsla matjordarna med giftigt avloppsslam! Det skriver Anna Hagwall (SD) i en motion där hon vill se ett stopp på gödsling med avloppsslam och istället få en utveckling av hållbara kretsloppslösningar för hantering av näringsämnena i avloppsslam. (Motion 2014/15:1511).

Martin Kinnunen m fl (SD) vill se åtgärder med anledning av läckage av poly- och perfluoerade alkylsubstanser (PFAS). Motionärerna vill ha en haverikommission för att utreda bakgrunden till och konsekvenserna av spridningen av poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS). De vill också att Sveriges geologiska undersökning (SGU) bör få i uppgift att etablera en nationell strategi för kartläggning och hantering av alla miljökonsekvenser som förknippas med poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS). (Motion 2014/15:2781)

Insatser för Östersjön, Martin Kinnunen m fl (SD). Motionärerna vill intensifiera arbetet med att återställa Östersjön efter år av hård miljöbelastning. Några åtgärder som motionärerna vill se är strukturkalkning av åkermark, ett breddat och fördjupat regionalt samarbete inom ramen för Helcom och ökade ekonomiska anslag till arbete med mikroplastföroreningar. (Motion 2014/15:2783)

Även Peter Jeppsson m fl (S) är intresserade av miljöarbetet i och runt Östersjön. De vill se mer samarbete mellan länderna runt Östersjön. “Sveriges arbete med att bygga reningsverk i de baltiska länderna har exempelvis givit positiva resultat. Vi måste agera tillsammans med våra grannländer runt Östersjön för att klara miljömålen och kontakterna samt dialogen med EU och grannländerna måste kontinuerligt utökas och förstärkas. Det går att motverka effekterna av de globala klimatförändringarna på miljön i Östersjön, men åtgärderna måste sättas in snabbt och vara långsiktiga. Mot bakgrund av det anförda anser vi att regeringen bör prioritera en fortsatt utveckling av miljöarbete i Östersjön.”, skriver de. (Motion 2014/15:938)

Maria Malmer Stenergaard m fl (M) vill se ett gemensamt ansvar för konsekvenserna av havsnivåhöjningen. Det är samtliga moderata riksdagsledamöter som vill att staten ska ta ett övergripande ansvar för konsekvenserna av havsnivåhöjningen. De tar som exempel att stora delar av Kristianstads kommun och hela Skanör Falsterbo riskerar att hamna under vatten inom 100 år. (Motion 2014/15:184).

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid