Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Naturvårdsverket följer upp miljömålen

VA-aktuellt

PUBLICERAT 2012-06-14
Idag lämnar Naturvårdsverket en fördjupad utvärdering av Sveriges 16 miljökvalitetsmål till regeringen.
Rapporten, som överlämnas till regeringen idag, innehåller bland annat tre förslag till fokusområden för det framtida miljöarbetet.
– Det handlar om att säkerställa att de beslut som redan finns på plats genomförs. Och att strategier för hållbar konsumtion utvecklas vidare samt att vi ökar medvetenheten i hela samhället om de möjligheter ett aktivt miljöarbete innebär, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket. Insatser inom dessa områden kommer att förändra möjligheterna att nå målen till det bättre.
När det gäller det omdiskuterade delmålet om återföring av fosfor från reningsverk till åkermark konstateras att Revaq-certifieringen av slam ökat intresset från reningsverken att begränsa kadmiuminnehållet i slam. Samtidigt ökar inte antalet lantbrukare som använder slam i samma takt som mängden slam, det gör att kadmium skulle kunna ackumuleras på vissa marker. Andra saker som tas upp om slammet är att osäkerhet om förekomst och tidstrender när det gäller organiska ämnen i slam och i åkermark försvårar bedömningen.
Naturvårdsverket konstaterar att förbättrad kunskap kring kadmiumupptag i växter, hur kadmiumhalterna i mineralgödsel utvecklas samt hälsoeffekter av organiska ämnen i slam är viktiga frågor. För att leva upp till målet om att minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp ska återföras till produktiv mark, varav hälften bör återföras till åkermark, skulle ett sätt vara ytterligare kvalitetssäkring av slammet, skriver Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket påpekar också för regeringen att borttagandet av skatten som tidigare fanns på kadmium i konstgödsel, kan försämra förutsättningarna för att minska tillförseln av kadmium till åkermark.
Fördjupade utvärderingar görs vart fjärde år och detta är den tredje. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid