Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ill: Pixhill.com

Krav på kartläggning av PFAS-föroreningar

VA-aktuellt

Konsekvenserna av PFAS i våra grundvattentäkter måste kartläggas. SGU bör som tillsynsmyndighet för grundvattenfrågor få etablera en nationell strategi för kartläggningen. Det skriver 15 vattenexperter i en debattartikel på Svenska Dagbladet Brännpunkt igår, söndag. Bland undertecknarna finns bland annat professor Kenneth M Persson, Lund, professor Roland Barthel, Göteborg, Berit Arnheimer, chef för hydrologisk forskning vid SMHI och professor Bo Olofsson, KTH.

Konsekvenserna av PFAS i våra grundvattentäkter måste kartläggas. SGU bör som tillsynsmyndighet för grundvattenfrågor få etablera en nationell strategi för kartläggningen. Det skriver 15 vattenexperter i en debattartikel på Svenska Dagbladet Brännpunkt. Bland undertecknarna finns bland annat professor Kenneth M Persson, Lund, professor Roland Barthel, Göteborg, Berit Arnheimer, chef för hydrologisk forskning vid SMHI och professor Bo Olofsson, KTH.

Problemet med PFAS har beskrivits som en av de allvarligaste miljöföroreningarna i modern tid i Sverige. De 15 vattenexperterna stödjer den uppmaning som professor Åke Bergman med flera riktade till regeringen i maj, om att tillsätta en kommission för att utreda bakgrunden till, samt konsekvenserna av, den pågående spridningen av PFAS.

Vattenexperterna skriver på Brännpunkt:

“När det gäller dricksvatten, så finns det ett antal tekniker som kan se till att halterna sänks till acceptabla nivåer. Detta är en utmaning som även kan bli kostsam, men ur teknisk synvinkel är den i varje fall möjlig. Att säkerställa dricksvattnet ur ett folkhälsoperspektiv är naturligtvis av högsta prioritet. När detta gjorts, gällande PFAS-exponering, måste vi anta de utmaningar i miljön som kopplas samman med alla konstaterade och potentiellt förorenade vattentäkter. Erfarenheten internationellt visar att kostnaderna för att sanera PFAS i en grundvattenförekomst kan bli betydligt högre jämfört med att fortlöpande rena dricksvatten i ett vattenverk.”

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Forskarna beskriver i artikeln hur komplext det är att analysera hur lösta PFAS-föroreningar sprider sig i en grundvattentäkt och att det idag inte finns någon någon enkel saneringsmetod att tillgå.

De avslutar med uppmaningen:

Vi stödjer professor Åke Bergman och hans medförfattare i förslaget att tillsätta en kommission för att utreda bakgrunden till samt konsekvenserna av den pågående spridningen av PFAS. Vi vill vidare föreslå att SGU (Sveriges geologiska undersökning), tillsynsmyndigheten för grundvattenfrågor, får i uppgift att etablera en koordinerad, nationell strategi för att kartlägga och hantera alla miljökonsekvenser som förknippas med PFAS i våra grundvattentäkter.

Läs mer:

Hela debattartikeln finns här.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid