Annons Kamstrup 2024

Från branschen: “Risk att överskatta E. coli som indikator för Cryptosporidium”

Cirkulation 4/14

Indikatorn E. coli är ett vanligt och förhållandevis billigt mått på fekal förorening. Analyser av Cryptospo­ridium är mer kostsamma, varför man ibland skattar risken för Cryptospo­ridium utifrån E. coli-mätningar. För att undersöka om mängden E. coli eller koliforma bakterier kan förutsäga mängden av Cryptospo­ridium oocysts har prover insamlats från flera positioner i Kanada. Utgående vatten från två avloppsverk, avrinnande vatten från flera jordbruksområden samt åtta obehandlade avloppsvatten och intag av ­råvatten till 13 ytvattenverk. Analyser från egen provtagning kombinerades med värden från andra studier. Värdena befanns oftast gynnsamma (proportionellt lägre) för oocysts men för vatten från jordbruksmark eller med avlägsen fekal förorening kunde mängden Cryptospo­ridium oocysts underskattas utifrån E. coli-analyser.

Fekala indikatorer används ofta för att bedöma risken för förekomst av Crypto­sporidium i vatten, då analyserna av denna protozo är kostsamma. I USA har E. coli-data i flera situationer accepterats som indikator för Crypto­sporidium. Flera studier har sökt kopplingar till halten av Cryptosporidium oocysts; bland annat har turbiditet, fekala indikatorer och regnhändelser visat korrelation i olika akvatiska miljöer.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid