Annons Kamstrup 2024

Från branschen: “Kan detta vara avsikten med vattentjänstlagen?”

Cirkulation 5/12

Den kommunala rådigheten över den egna kommunens VA-planering riskerar att sättas ur spel. Det blir följden av en nyligen fastlagd dom vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Det är inte domens rimlighet i sak som är uppseendeväckande, utan domskälen, ärendets förlopp och dess ­prejudicerande effekter. Följderna för hela landet blir oöverblickbara.

Roslagsvattens inställning har tidigt varit att detaljplanelägga området och att göra det till allmänt VA-verksamhetsområde. Dock hävdade de boende att de för betydligt lägre kostnader kunde åstadkomma samma nytta genom en gemensamhetsanläggning. En sådan byggdes, dock – på grund av oenigheter bland de boende – enbart för 18 av de 33 fastigheterna. De tidigare problemen med otjänligt vatten har genom denna utbyggnad eliminerats.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid