Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Bättre återvinning av värme från rötat slam

Cirkulation 5/08

Sedan några månader tillbaka har kapaciteten på värmeåtervinningen från biogasreaktorn förbättrats vid reningsverket i Kalmar. Äldre och utrymmeskrävande rörvärmeväxlare har ersatts av mera kompakta och effektivare värmeväxlare. Inves­teringen på cirka en miljon kronor har en uppskattad payofftid på mellan fyra och fem år. Därmed är det således inte bara miljön som gör stora vinster.

Det var 1997 som man i Kalmar, som första reningsverk i Sverige, byggde en biogasreaktor för termofil rötning av slam från reningen av kommunalt avloppsvatten. Senare kompletterades anläggningen med ytterligare en biogasreaktor för rötning av industriavfall från främst slakterier.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid